top of page
Szukaj

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), czyli Centrum Komunikacji Prezydenckiej

Co to jest CİMER?

CİMER to skrót od "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi" (Centrum Komunikacji Prezydenckiej). Jest to największa platforma komunikacji publicznej na świecie, stworzona w celu ułatwienia korzystania z prawa do składania petycji i uzyskiwania informacji, które są gwarantowane przez Konstytucję. CİMER jest usługą publiczną realizowaną pod odpowiedzialnością Biura ds. Stosunków Publicznych Prezydenta Republiki Turcji w ramach Prezydenckiego Biura Komunikacji.


CİMER to nazwa systemu elektronicznego, w którym składane są wnioski i które służy do monitorowania tych wniosków. Wnioski są przekazywane do odpowiednich instytucji publicznych spośród około 60 tysięcy jednostek administracyjnych zarejestrowanych w systemie, a następnie są one przetwarzane i udzielane odpowiedzi przez instytucję, która je przyjmuje.


CİMER to nie tylko platforma służąca do korzystania z prawa do składania petycji i uzyskiwania informacji, ale także platforma umożliwiająca przekazywanie wszelkich opinii i sugestii dotyczących polityki publicznej w ramach koncepcji "zarządzania partycypacyjnego.


Jaki jest cel założenia i działalności?

CİMER zostało utworzone w celu gromadzenia opinii, sugestii i skarg obywateli dotyczących działań rządu i administracji publicznej, aby dostarczać źródło informacji do tworzenia polityk. CİMER umożliwia składanie wniosków do Prezydenckiego Biura Komunikacji z całego kraju, przekazuje je odpowiednim instytucjom publicznym w celu podjęcia niezbędnych działań, zapewnia szybką odpowiedź na wnioski i w razie opóźnień ostrzega odpowiednie jednostki. Cały ten proces odbywa się w ramach systemu automatycznego, który umożliwia otrzymywanie raportów statystycznych i nadzór centralny nad całością procesu. CİMER ma również na celu uświadamianie znaczenia relacji z obywatelami we wszystkich instytucjach publicznych oraz pomiar opinii obywateli w celu rozpowszechniania koncepcji relacji publicznych.


Jaka jest wizja?

Celem CİMER jest ułatwienie i przyspieszenie korzystania z prawa do składania petycji i uzyskiwania informacji, a także zapewnienie wysokiej jakości usług opartych na prawdziwych informacjach. Głównymi celami CİMER są poprawa jakości świadczonych usług publicznych przez administrację w kontekście zasady uczestnictwa w zarządzaniu oraz utrzymanie ciągłego otwartego dialogu między obywatelami a państwem.


Jakie są zasady działalności?

Podstawowymi zasadami CİMER są: skoncentrowanie się na obywatelu, efektywność, szybkość, przejrzystość i dostarczanie prawdziwych informacji, w celu rozpowszechniania wolności wypowiedzi i propagowania koncepcji uczestnictwa w zarządzaniu. Zgodnie z tymi zasadami CİMER śledzi społeczne reperkusje wdrażanych polityk publicznych na podstawie zgłoszonych wniosków i w ten sposób przyczynia się do rozwoju polityk.


Jakie sąkorzyści ze złożenia wniosku poprzez CİMER?

Główne korzyści z korzystania z CİMER przez wnioskodawców to:

 • W ramach zasady uczestnictwa w zarządzaniu istnieje możliwość składania wniosków do CİMER na dowolny temat, a obywatele mogą swobodnie przekazywać swoje żądania, skargi i sugestie organom publicznym wyższego szczebla.

 • W ramach CİMER wnioski są rozpatrywane z centrum i zbliżonych miejsc do decydentów, co jest największą zaletą CİMER.

 • Zastosowanie weryfikacji tożsamości, w tym imienia i nazwiska, numeru identyfikacji T.C., numeru seryjnego dowodu tożsamości i weryfikacji numeru telefonu komórkowego, w przypadku składania wniosków poprzez stronę internetową cimer.gov.tr, umożliwia potwierdzenie prawidłowości informacji identyfikacyjnych i kontaktowych wnioskodawcy.

 • Umożliwia łatwe i szybkie składanie wniosków z dowolnego miejsca w kraju, włączając w to urządzenia mobilne.

 • Jeśli wnioskodawca poda swoje informacje o lokalizacji, możliwa jest szybka interwencja w celu rozwiązania zgłoszonych problemów.

 • Dzięki funkcji dodawania plików można przesyłać informacje i dokumenty wspierające wniosek.

 • Udzielane są informacje dotyczące dostępnych środków prawnych w związku z wnioskiem, a także świadczone są usługi doradztwa administracyjnego.

 • Istnieje możliwość śledzenia statusu wniosku w dowolnym momencie.


Jaka jest rola CİMER w relacjach między społeczeństwem a państwem?

CİMER pełni funkcję w społeczno-państwowych relacjach, które:

 • Przyczyniają się do rozwoju kultury demokratycznej społeczeństwa.

 • Wspierają rozwój świadomości konieczności starannego i skoncentrowanego na rozwiązaniu działania personelu publicznego.

 • Pozwalają ocenić podejście instytucji publicznych do obywateli i zapewnić standaryzację w praktyce.

 • Poprawiają negatywny wizerunek biurokracji w oczach obywateli.

 • Wspierają kontrolę administracyjną i prawną nad personelem publicznym oraz promują kontrolę społeczną.


Kto może składać wnioski?

DO CİMER-u mogą składać wnioski WSZYSCY spełniający poniższe warunki:

 • Obywatele Republiki Turcji

 • Osoby, które ukończyły 12 lat i posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych ,

 • Obywatele tureccy mieszkający za granicą,

 • Posiadacze niebieskiej karty/kart podwójnego obywatelstwa,

 • Osoby z ograniczoną zdolnością rozróżniania.

 • Obcokrajowcy (w ramach zasady wzajemności). Obcokrajowcy mogą składać wnioski w języku tureckim na podstawie zasady wzajemności wynikającej z umów międzynarodowych.

 • Osoby prawne podmioty prawa prywatnego

 • Osoby prawne mogą składać wnioski za pośrednictwem upoważnionej osoby, podając nazwę, adres i pełnomocnika osoby prawnej, numer ewentualnego centralnego numeru podmiotu prawnego i dokumentu potwierdzającego upoważnienie.

 • Zagraniczne osoby prawne działające w Turcji muszą złożyć wniosek dotyczący informacji lub dokumentów, które dotyczą ich lub ich działań, zgodnie z przepisami Ustawy o Prawie Do Informacji Nr 4982.

Jak mogę złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek do CİMER, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:


1. Składanie wniosków przez internet: www.cimer.gov.tr

 • Kliknij przycisk "Złóż wniosek", a następnie wprowadź numer identyfikacyjny TC, imię i nazwisko, datę urodzenia, numer seryjny dowodu tożsamości i informacje o numerze telefonu komórkowego. Po weryfikacji kodu potwierdzającego, który zostanie wysłany na telefon komórkowy wnioskodawcy, zostanie on przekierowany do ekranu wniosku.

 • Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny TC, imię i nazwisko, adres i numer telefonu komórkowego, są automatycznie wprowadzane do systemu. W tej części wnioskodawca może również podać adres e-mail, a informacje dotyczące wykształcenia są opcjonalne.

 • Ponadto, wnioskodawca może użyć innego adresu korespondencyjnego; w razie potrzeby może również udostępnić informacje o lokalizacji w celu dokładnego zidentyfikowania problemów związanych z usługami lokalnymi.

 • Następnie wnioskodawca zostanie przekierowany do ekranu szczegółów wniosku, gdzie może napisać treść wniosku i ewentualnie dołączyć plik.

 • W ostatnim kroku wnioskodawca zostanie przekierowany do podglądu wniosku, gdzie będzie mógł sprawdzić poprawność swoich danych identyfikacyjnych i treści wniosku, zapoznać się z informacjami prawno-informacyjnymi i zaakceptować je, a następnie zakończyć proces, klikając przycisk "Zakończ Wniosek". Po złożeniu wniosku wnioskodawca otrzyma numer referencyjny, który umożliwi mu śledzenie wniosku, a także otrzyma potwierdzenie o przyjęciu wniosku na adres e-mail.


2. Składanie wniosków telefonicznie (Infolinia 150)

 • Wnioskodawca może złożyć wniosek do CİMER, dzwoniąc na infolinię 150.

 • Po połączeniu z infolinią 150 osoba obsługująca połączenie w siedzibie gubernatora w danej prowincji zbiera informacje dotyczące wniosku i przekierowuje go bezpośrednio do odpowiedniego organu administracji publicznej lub, w przypadku wstępnej oceny, przekazuje wniosek do Prezydenckiego Biura Komunikacji.


3. Listy i faksy

Wnioski można składać listem lub faksem do Prezydenckiego Biura Komunikacji, wysyłając je na adres podany na stronie www.iletisim.gov.tr. W liście lub faksie muszą znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko wnioskodawcy, numer identyfikacyjny TC dla obywateli Republiki Turcji (numer paszportu lub numer identyfikacyjny dla obcokrajowców), miejsce zamieszkania i/lub adres służbowy, dane kontaktowe (telefon, e-mail) oraz podpis wnioskodawcy. Wnioski muszą być napisane w języku tureckim, czytelne i zrozumiałe.


4. Osobiście

Wnioskodawcy mogą osobiście składać wnioski do biura ds. relacji publicznych Prezydenckiego Biura Komunikacji, regionalnych dyrekcji i biur informacyjnych, placówek za granicą, ministerstw, gubernatorstw i urzędów starosty.


CİMER, którego instytucje są objęte?

• Centralna Organizacja Prezydenta

• Biura Prezydenta, Komisje i powiązane Prezydenckie Biura

• Ministerstwa

• Gubernatorzy

• Kaymakamowie

• Uniwersytety

• Powiązane i związane instytucje i organizacje

• Gminy (Wielkomiejskie, Powiatowe i Gminne)

• Zarządy Prowincji


Wszystkie te instytucje są objęte możliwością składania wniosków w ramach systemu CİMER.


Które instytucje nie są objęte zakresem CİMER?

•Wielki Zgromadzenie Narodowe Turcji

• Sądy

• Trybunał Obrachunkowy

• Prokuratura Republiki

• Rzecznik Praw Obywatelskich

• Wysoka Komisja Wyborcza

• Rada Sędziów i Prokuratorów

• Stowarzyszenia i Fundacje

• Firmy

• Władze lokalne (muhtarlık)


Instytucje te nie akceptują bezpośrednich wniosków składanych przez system CİMER.


Jakie wnioski nie są uwzględniane?

Zgodnie z Rozporządzeniem o Prezydenckim Centrum Komunikacji nr 5690:

 • Wnioski dotyczące działań ustawodawczych i sądowych organów,

 • Wnioski o niezrozumiałym celu i przedmiocie,

 • Wnioski dotyczące roszczeń, długów lub zobowiązań między wnioskodawcą a osobami trzecimi lub instytucjami w ramach stosunków prawnych,

 • Wnioski, w których ustalono, że podczas składania wniosku wykorzystano dane identyfikacyjne i kontaktowe innej osoby lub które zostały złożone przez osoby nieposiadające zdolności rozróżniania wniosków,

 • Wnioski dotyczące doniesień o przestępstwach, które zgodnie z Kodeksem Karnym i innymi przepisami prawnymi powinny być rozpatrywane wyłącznie przez prokuraturę i inne organy ścigania,

 • Wnioski oparte wyłącznie na domysłach lub przypuszczeniach, nie zawierające konkretnych informacji lub dokumentów,

 • Wnioski, które mogą prowadzić do rażącego nadużycia prawa, gdy ten sam wnioskodawca stale składa podobne wnioski,

 • Wnioski, które nie wchodzą w zakres działania żadnej instytucji publicznej,

 • Wnioski, które nie zawierają obrazów mających moc dowodową potwierdzającą zgodność treści wniosków,

 • Wnioski złożone w formie specjalnej przewidzianej w przepisach prawnych (na przykład pocztą, faksem, listem ze złożonym podpisem),

 • Wnioski, które nie zostały złożone odpowiednimi środkami (Internet, telefon, poczta, osobiście) i nie zawierają danych osobowych (imię, nazwisko, numer tożsamości tureckiego obywatela, numer paszportu/numer identyfikacyjny cudzoziemca, adres, dane kontaktowe i podpis) - takie wnioski nie są uwzględniane.


Jak przebiega proces składania wniosków?

Wnioski składane przez Internet do CİMER mogą być bezpośrednio przesyłane przez wnioskodawcę do odpowiednich instytucji publicznych. Te wnioski nie przechodzą przez wstępną ocenę Prezydenckiego Centrum Komunikacji. Wszystkie wnioski, które nie są bezpośrednio przesyłane do instytucji publicznej, są poddawane wstępnej ocenie przez Prezydenckie Centrum Komunikacji.


Wszystkie wnioski przekazywane do Prezydenckiego Centrum Komunikacji są przenoszone do skrzynki odbiorczej CİMER. Wnioski w skrzynce odbiorczej są rozdzielane przez odpowiednich pracowników w zależności od liczby dostępnych pracowników. Pracownicy CİMER czytają przekazane wnioski i przekazują je odpowiednim instytucjom publicznym.


Wnioski, które nie spełniają kryteriów określonych w Rozporządzeniu o Prezydenckim Centrum Komunikacji nr 5690, są odrzucane przez Prezydenckie Centrum Komunikacji w celu udzielenia odpowiedzi informującej wnioskodawcę o braku przyjęcia wniosku.


Przekazane do instytucji publicznej wnioski są czytane przez odpowiednich pracowników instytucji, którzy przekazują je użytkownikom CİMER w odpowiednich jednostkach podrzędnych w zależności od zainteresowania. Jeśli odpowiedź ma być udzielona po korespondencji/analizie/śledztwie, użytkownik CİMER może oczekiwać na odpowiedź na wniosek. Ta odpowiedź tymczasowa może być również widoczna dla wnioskodawcy.


W przypadku wniosków, które nie wymagają korespondencji/analizy/śledztwa, użytkownik CİMER przygotowuje odpowiedź i przesyła ją do uprawnionego użytkownika CİMER do zatwierdzenia.


Zatwierdzona odpowiedź jest automatycznie wysyłana na adres e-mail wnioskodawcy, jeśli jest dostępny. W przypadku braku adresu e-mail wnioskodawcy (z wyjątkiem wniosków złożonych przez Internet) odpowiedź jest wysyłana pocztą na adres korespondencyjny.


Odpowiedź, która nie została zatwierdzona przez uprawnionego użytkownika, jest odsyłana do użytkownika CİMER wraz z uzasadnieniem i proces jest powtarzany.


Kto czyta moje wnioski?

Wnioski przesyłane bezpośrednio do odpowiedniej instytucji publicznej są czytane przez personel CİMER w tej instytucji.


Wszystkie inne wnioski są początkowo czytane przez personel CİMER w ramach Dyrekcji ds. Stosunków Publicznych Prezydenckiego Centrum Komunikacji i przekazywane do odpowiednich instytucji w celu dalszego rozpatrzenia.


Czy mogę złożyć bezpośredni wniosek do wybranej przeze mnie instytucji?

W przypadku wniosków składanych przez Internet po złożeniu treści wniosku możesz kliknąć przycisk "Wybierz instytucję publiczną, do której chcesz przesłać swoje zgłoszenie. Wnioski nieobjęte zakresem działania wybranej instytucji publicznej są przekazywane systemem do właściwej instytucji publicznej".


Czym jest prawo do niepokalanego wizerunku w CİMER?

"Prawo do ochrony wizerunku" ma na celu ochronę godności człowieka i innych praw osobistych, uniemożliwienie niesłusznych i nieprawdziwych wpisów o osobie w rejestrach administracyjnych i sądowych, jako podejrzanym.


Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia o Prezydenckim Centrum Komunikacji, "Wnioski, które opierają się wyłącznie na domysłach lub przypuszczeniach i nie zawierają konkretnych informacji lub dokumentów, nie są uwzględniane", a organom administracji przyznano uprawnienia do nieuwzględniania wniosków skargowych dotyczących osoby lub instytucji w związku z treścią wniosków.


Ile wniosków mogę złożyć w ciągu dnia?

W celu zapewnienia prawidłowego, skutecznego i sprawiedliwego funkcjonowania usługi CİMER można składać wnioski przez Internet lub za pośrednictwem ALO 150 raz dziennie.


Czy mogę złożyć zgłoszenie do CİMER?

W ramach prawa do składania petycji i prawa do uzyskiwania informacji, wnioski składane do CİMER są poddawane określonym procedurom oceny zgodnie z przepisami prawnymi i muszą zostać udzielone odpowiedzi w ciągu 30 dni lub 15 dni roboczych, w zależności od rodzaju wniosku. Jednak zgłoszenia, które ze swej natury wymagają natychmiastowego, pilnego i priorytetowego rozpatrzenia, nie są zgodne z celem powstania CİMER.


Aby umożliwić inne organy administracji publicznej szybkie reagowanie na zgłoszenia, obywatele mogą przekazywać zgłoszenia na te tematy za pośrednictwem systemów utworzonych przez te organy (np. Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, Internetowa linia alarmowa Policji itp.).


Kto może zobaczyć moje dane osobowe i dane kontaktowe?

Dane osobowe i dane kontaktowe mogą być widoczne tylko dla ograniczonej liczby pracowników CİMER, którzy potrzebują tych informacji do przetworzenia Twojego wniosku. Nie wszyscy pracownicy sektora publicznego mają uprawnienia do przeglądania tych danych.


Czy mogę złożyć wniosek w imieniu innej osoby?

Nie można złożyć wniosku do CİMER w imieniu innej osoby, używając jej danych osobowych i kontaktowych. Jednak zgodnie z przepisami tureckiego Kodeksu Cywilnego, opiekun prawny, kurator lub inne uprawnione osoby mogą złożyć wniosek w imieniu osoby, jeśli spełnione są określone wymagania dowodowe.


Na co zwrócić uwagę składając wniosek w formie elektronicznej?

Podczas składania wniosków w formie elektronicznej odpowiedzi są wysyłane na adres e-mail wnioskodawcy. Dlatego ważne jest podanie adresu e-mail, którego regularnie używasz i z którego znałeś hasło, aby móc szybko otrzymywać odpowiedzi.


Na co zwrócić uwagę składając wniosek pocztą lub faksem?

Podczas składania wniosków pocztą lub faksem należy umieścić swoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny tureckiego obywatela (dla obywateli Turcji), numer paszportu lub numer identyfikacyjny obcokrajowca (dla obcokrajowców), adres zamieszkania i/lub adres służbowy oraz dane kontaktowe i podpis wnioskodawcy.


Wnioski te powinny być czytelne i zrozumiałe, w przeciwnym razie nie zostaną one uwzględnione.


Jak jest oceniany mój wniosek skargowy?

Wnioski złożone jako skargi są objęte Ustawą o Prawie Do Składania Petycji nr 3071. W przypadku wniosków o charakterze skargi, jeśli personel CİMER uważa to za konieczne, dane osobowe i dane kontaktowe wnioskodawcy mogą być ukryte na jego korzyść. W takim przypadku dane osobowe i dane kontaktowe wnioskodawcy są traktowane jako poufne i przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Dostęp do danych osobowych wnioskodawcy i innych danych osobowych, które mogą go identyfikować, jest blokowany, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo lub organy ścigania w związku z przeprowadzanymi zgodnie z prawem postępowaniami administracyjnymi lub dochodzeniami sądowymi.


Skargi są odpowiedzią w ciągu 30 dni. Jeśli procedury dotyczące wniosku nie zostały zakończone w tym okresie, otrzymasz odpowiedź tymczasową, a po zakończeniu procedur otrzymasz ostateczną odpowiedź.


Czy są sankcje za składanie fałszywych skarg?

Prawo do składania skarg jest konstytucyjnym prawem, ale nadużywanie tego prawa ma konsekwencje prawne. Składanie wniosków, które mają na celu zaatakowanie, zniesławienie, oszczerstwo lub fałszywe oskarżenia, narusza prawa osobiste drugiej strony. Wnioski złożone bez poważnych i wiarygodnych dowodów, oparte jedynie na domysłach lub przypuszczeniach, mogą być uważane za fałszywe wnioski. Dlatego ważne jest, aby wnioskodawcy zachowali odpowiednią ostrożność przy składaniu skarg i unikali naruszania praw osobistych innych osób.


Jeżeli w wyniku wniosku, którego nie jesteś pewien, zostaną naruszone prawa osobiste innych osób, może zostać podjęte postępowanie prawne przeciwko Tobie przez osobę, która twierdzi, że jej prawa zostały naruszone.


Czym jest umowa o składaniu wniosków do CİMER?

Umowa o składaniu wniosków jest umową, która określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem z usług CİMER oraz składaniem wniosków za pośrednictwem CİMER. Umowa ta jest przedstawiana wnioskodawcy do zatwierdzenia jako ostatni etap procesu składania wniosku.


Poprzez tę umowę wnioskodawca zgadza się, że system CİMER będzie przetwarzał wniosek zgodnie z określonymi procedurami, że nie będzie przekazywał treści wniosków zawierających groźby, obelgi, przekleństwa, oszczerstwa lub inne materiały naruszające prawa prywatności lub przepisy tureckiego prawa, oraz że będzie przestrzegać prawa Republiki Turcji i międzynarodowych umów, których Republika Turcji jest stroną.


Czy mogę dołączyć dokumenty i udostępnić informacje o swoim położeniu podczas składania wniosku?

Podczas składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem CİMER można załączyć zrzuty ekranu lub zdjęcia, które stanowią wiarygodne dowody lub potwierdzenie treści wniosku. Formaty plików, które można załączyć, to JPEG, PNG, TIFF, GIF, a maksymalny rozmiar pliku wynosi 3 MB.


Podczas składania wniosków za pomocą listu do CİMER można dołączyć wszelkie dokumenty dotyczące wniosku, pod warunkiem, że temat wniosku zostanie określony w liście.


Wnioskodawcy mogą również udostępnić swoje dane lokalizacyjne, zaznaczając opcję "Udostępnij informacje o położeniu", podczas składania wniosku w formie elektronicznej. W ten sposób w razie nagłej sytuacji lub incydentu lokalizacja może być ustalona przez odpowiednie służby bez konieczności podawania dokładnego adresu miejsca zdarzenia.


Czy mogę używać innych adresów korespondencyjnych?

Podczas składania wniosków w formie elektronicznej do CİMER, informacje dotyczące adresu pobierane są automatycznie z bazy danych MERNIS. Jednak jeśli chcesz, możesz wybrać "Nie chcę używać adresu zameldowania" i podać inny adres jako adres korespondencyjny.


Jaki powinien być temat wniosku w typie "Prośba"?

Jeśli chcesz złożyć konkretną prośbę o usługę lub pomoc, taki jak np. wniosek o pracę, budowę drogi, wsparcie socjalne, zakup sprzętu medycznego czy uregulowanie długu podatkowego, wówczas należy wybrać typ wniosku jako "Prośba".


Jaki powinien być temat wniosku w typie "Skarga"?

Jeżeli doznałeś szkody lub stałeś się ofiarą z jakiejkolwiek przyczyny, a dotyczy to tylko Ciebie jako osoby prywatnej (a nie opinii publicznej), powinieneś wybrać typ wniosku jako "Skarga".


Przykładowo: skarga na pracodawcę, który nie wypłaca wynagrodzenia pracownikom, skarga na brak odbierania śmieci, skarga na nieuzasadnione nałożenie kary.

Jaki powinien być temat wniosku w typie "Opinia/Osobista sugestia"?

"Opinia/Osobista sugestia" to rodzaj wniosku, w którym możesz przedstawić swoje myśli, propozycje lub rady dotyczące lepszego prowadzenia usług publicznych lub realizacji polityki.


Na przykład: sugestie dotyczące organizacji ruchu drogowego, opinie na temat programów nauczania, propozycje dotyczące usług zdrowotnych.

Jaki powinien być temat wniosku w typie "Żądanie informacji"?

"Żądanie informacji" to prawo jednostki do uzyskania dostępu do konkretnych informacji i dokumentów znajdujących się w instytucjach publicznych lub wymaganych w związku z ich działalnością. Ograniczenia związane z wykorzystaniem tego prawa zostały określone w Ustawie nr 4982. Wnioski, które nie mieszczą się w zakresie tego prawa, powinny być składane jako wnioski o "Żądanie informacji". Ponadto, wnioskujący powinien jasno określić, jakie konkretne informacje lub dokumenty żąda.


Na przykład: Wniosek o udzielenie informacji na podstawie Ustawy nr 4982 w sprawie Prawa Dostępu do Informacji, dotyczący mojego awansu służbowego.

Jaki powinien być temat wniosku w typie "Podziękowanie"?

Typ "Podziękowanie" służy do wyrażenia wdzięczności lub zadowolenia wobec instytucji publicznych lub pracowników sektora publicznego po otrzymaniu usługi.


Na przykład: Wyrazy podziękowania dla Prezydenta lub pracownika instytucji publicznej.

Jaki powinien być temat wniosku w typie "Partycypacja"?

"Partycypacja" pozwala obywatelom zgłaszanie nowych polityk publicznych lub wnoszenie wkładu w obecne polityki. Te wnioski są dzielone tylko z osobami odpowiedzialnymi za ustalanie strategii i polityki. Wnioski tego typu nie są rozpatrywane w ramach Ustawy nr 3071 o Prawie Petycji i Ustawy nr 4982 o Prawie Dostępu do Informacji. Jednak przekazywane przez wnioski informacje przyczyniają się do wzmocnienia partycypacyjnego podejścia do zarządzania publicznego i demokracji w Turcji.


Jakie są moje podstawowe zobowiązania?

Wnioskodawca powinien być uczciwy i działać w dobrej wierze. Wnioski złożone pod cudzym imieniem lub w celu pomówienia lub oskarżenia, nie będą traktowane jako działanie w dobrej wierze. Wnioskodawca nie powinien przedstawiać fałszywych danych w odniesieniu do swojego imienia lub nazwiska ani dołączać do wniosku fałszywych informacji i dokumentów. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, wniosek może zostać odrzucony, a podane dane uznane za nieprawdziwe.


Co to jest nadużycie prawa na platformie CİMER?

CİMER to elektroniczna platforma umożliwiająca korzystanie z prawa do informacji oraz składania petycji w formie elektronicznej. Każde złożone zgłoszenie jest przeczytywane przez co najmniej dwóch pracowników CİMER, którzy przekazują je odpowiedniemu organowi lub zapewniają odpowiedź na zgłoszenie. W tym kontekście stale i w podobnym zakresie składanie wniosków, które obciążają CİMER lub personel CİMER, lub ponowne składanie tego samego wniosku przed upływem ustawowych terminów, stanowi nadużycie tych praw i dostępnych możliwości. Ponadto, takie działania prowadzą do zakłóceń w świadczeniu usług oraz czasu, energii i utrudnień dla personelu. Takie wnioski nie są uwzględniane w ramach przepisu dotyczącego artykułu 5 ust. 2 lit. b Rozporządzenia CİMER.


W jaki sposób powinienem napisać swoje pismo?

Ponieważ wnioski składane na CİMER mają charakter oficjalny, powinny być napisane w sposób zrozumiały i oficjalny. Wnioski, które są sprzeczne z ogólnymi normami moralnymi, zawierają zniesławienie, obrazę, szantaż, groźby lub naruszają godność innych osób, nie są uznawane w ramach prawa petycji. Pismo powinno być adresowane do odpowiedniego organu. Wnioski nie powinny być adresowane do pracowników instytucji. W pismach należy przedstawić wydarzenia związane z określonym zdarzeniem. Na końcu pisma powinno być jasno określone żądanie.


Jak długo powinienem czekać na odpowiedź?

Terminy udzielania odpowiedzi przez instytucje na wnioski zostały określone zgodnie z odpowiednimi przepisami. Jako składający wniosek, jesteś odpowiedzialny za oczekiwanie na odpowiedź zgodnie z tymi terminami. W przypadku wniosków o uzyskanie informacji termin na udzielenie odpowiedzi został ustanowiony na 15 dni roboczych. Jeśli wniosek zawiera określoną prośbę lub skargę, instytucje są zobowiązane do udzielenia pełnej odpowiedzi lub udzielenia wstępnej odpowiedzi na temat trwającego procesu w ciągu 30 dni.


Na co zwrócić uwagę, dołączając dokumenty do wniosku?

Zwróć uwagę, aby dokumenty dołączone do wniosku były powiązane z treścią wniosku i stanowiły jego wsparcie. Jeśli dołączasz jakiekolwiek dokumenty, które nie są związane z treścią wniosku lub nie stanowią dowodu lub potwierdzenia, wniosek może nie zostać uwzględniony. Dołączone dokumenty powinny mieć format pliku JPEG, JPG, PNG, TIFF lub TIF i nie przekraczać rozmiaru 3 MB.


Czy mogę udostępniać swoje wnioski lub odpowiedzi na mediach społecznościowych?

Wszystkie wnioski składane na CİMER, proces ich rozpatrywania i odpowiedzi na nie są "prywatne i poufne" i nie mogą być udostępniane publicznie bez zgody osoby składającej wniosek i instytucji odpowiedzialnej za ich przetwarzanie. Warto również pamiętać, że osoba składająca wniosek nie może wykorzystywać uzyskanych informacji i dokumentów w celach komercyjnych bez podania źródła i uzyskania zgody od odpowiedniej instytucji.


Czy instytucje mogą odmówić przyjęcia pisma?

Instytucje mają obowiązek przestrzegania odpowiednich procedur i podjęcia niezbędnych środków podczas przyjmowania pism. Zgodnie z Kodeksem Karnym, odmowa przyjęcia pisma bez prawnych podstaw jest przestępstwem, dlatego instytucja musi uzasadnić decyzję o odmowie przyjęcia pisma na legalnym gruncie. Pojęcie "niepodlegający rozpatrzeniu" w artykule 6 ustawy o prawie petycji nie oznacza, że pismo nie zostanie przyjęte i zarejestrowane. Oznacza to, że pismo nie zostanie rozpatrzone, ale powinno być zarejestrowane. W szczególnych przypadkach, takich jak gdy osoba znajduje się w trudnej sytuacji, mogą być podjęte próby skontaktowania się z organami ścigania, konsulatem lub ambasadą w celu uzyskania pomocy.


Jakie są obowiązki personelu CİMER?

Zgodnie z Rozporządzeniem o Centrum Komunikacji Prezydenta, obowiązki personelu CİMER są następujące:

 • Wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z tym Rozporządzeniem i odpowiednimi przepisami prawa.

 • Nie kopiowanie, nie używanie ani nie udostępnianie w celach niezgodnych z przepisami prawa, treści dostępnych za pośrednictwem Centrum Komunikacji Prezydenta.

 • Nie udostępnianie żadnym nieuprawnionym osobom ani organom żadnych informacji, dokumentów ani danych osobowych, do których zdobyli dostęp w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

 • Zachowanie poufności użytkownika i hasła, nie udostępnianie swojego użytkownika ani hasła innym osobom oraz regularne logowanie się do Centrum Komunikacji Prezydenta.

 • Wskazywanie użytkownikom ich prawa i pomaganie im w korzystaniu z tych praw zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.


Jak powinny być oceniane wnioski?

Wniosek zostaje przekazany odpowiedniej jednostce organizacyjnej, która udzieli odpowiedzi, podejmując niezbędne działania w trybie pilnym. W przypadku, gdy instytucje lub organizacje nie uznają danego wniosku za związany z ich działalnością, przekażą go wraz z uzasadnieniem do odpowiedniej instytucji lub organizacji, do której został złożony za pośrednictwem platformy CİMER Kapısı. Jeśli występują spory co do uprawnień do rozpatrzenia wniosku między różnymi instytucjami, decyzja zostaje podjęta na podstawie wniosku jednej z tych instytucji lub na mocy oceny dokonanej przez Dział Prezydenta, a odpowiednia instytucja lub organizacja jest zobowiązana do jej wykonania. Jeśli wniosek dotyczy skargi na pracownika lub kierownika instytucji publicznej, wniosek zostaje przekazany wyższemu przełożonemu, który rozpatrzy skargę i udzieli odpowiedzi skarżącemu.


Jakie są funkcje personelu CİMER?

Personel publiczny odpowiedzialny za prowadzenie działań CİMER dla różnych ról pełniących funkcje w CİMER Kapısı pracuje w hierarchii:

 • Kierownik; jest to pracownik pełniący funkcję pierwszorzędnie odpowiedzialny i uprawniony w imieniu organizacji za efektywne i wydajne funkcjonowanie usług.

 • Koordynator generalny CİMER; jest to pracownik odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich technicznych i administracyjnych działań CİMER w imieniu Działu Prezydenta, prowadzenie działań kontrolnych i nadzoru korporacyjnego oraz zapewnienie koordynacji między dyrekcjami regionalnymi a instytucjami i organizacjami.

 • Koordynatorzy CİMER; są to pracownicy odpowiedzialni za realizację działań w zakresie swoich uprawnień w celu poprawy jakości usług w ramach CİMER, podlegają Koordynatorowi Generalnemu CİMER.

 • Przedstawiciel Dyrekcji Regionalnej; jest to pracownik odpowiedzialny za koordynację działań związanych z CİMER we wszystkich instytucjach i organizacjach w swoim regionie.

 • Osoba uprawniona do zatwierdzania odpowiedzi; jest to osoba posiadająca uprawnienia do podpisywania, odpowiedzialna za przygotowanie odpowiedzi i odpowiedzialna za odpowiedniość udzielanej odpowiedzi w imieniu organizacji.

 • Przedstawiciel organizacji; jest to osoba odpowiedzialna za koordynację wszystkich działań CİMER zgodnie z odpowiednimi uprawnieniami w danej organizacji.

 • Przedstawiciel jednostki; jest to osoba odpowiedzialna za kierowanie i zarządzanie przekazywanymi wnioskami oraz odpowiedzialna za użytkowników w swojej jednostce.

 • Użytkownik; jest to osoba odpowiedzialna za ocenę wniosków w ramach swoich prawnych uprawnień w związku z podjęciem działań.

Jak należy odpowiadać na wnioski?

Odpowiedzi na wszystkie wnioski, z wyjątkiem tych, które wymagają przesyłki w formie fizycznej lub które nie zawierają informacji o elektronicznych danych kontaktowych, udzielane są przez odpowiednią instytucję lub organizację za pośrednictwem platformy CİMER Kapısı. Odpowiedzi przekazywane wnioskodawcy służą jedynie celom informacyjnym i nie są dodatkowo wysyłane do Prezydencji lub Dyrekcji Regionalnych. W odpowiedziach stosowany jest język prosty, ale oficjalny, zgodny z zasadami gramatycznymi języka tureckiego. Odpowiedzi nie powinny skupiać się wyłącznie na przepisach prawnych, ale powinny zawierać także odnośniki do treści wniosku, a także cytaty i wyrażenia, które wskazują, że wniosek został poważnie rozpatrzony. W przypadku odmowy odpowiedzi na wniosek powinno być to uzasadnione podstawami prawowymi. W przypadku odmowy odpowiedzi powinny być również podane dostępne środki odwoławcze oraz odpowiednie terminy.


Jak udzielać odpowiedzi na wnioski dotyczące prawa do informacji?

Zasada w Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Prawo dostępu do informacji) jest taka, że ​​wszystkie informacje i dokumenty, z wyjątkiem wyjątków określonych w ustawie, muszą być udostępniane wnioskodawcom. Decyzje o odrzuceniu wniosku o dostęp do informacji mogą być podejmowane jedynie na podstawie wyjątkowych przepisów określonych w ustawie. W związku z tym, jeśli wnioskodawca prosi o informacje lub dokumenty, które nie podlegają wyjątkom, instytucja ma obowiązek udostępnić je wnioskodawcy.


Jak mogę dowiedzieć się o statusie mojego wniosku?

W przypadku składania wniosku na CİMER za pośrednictwem internetu, po złożeniu wniosku osoba otrzyma numer wniosku i informację o przyjęciu wniosku na swój adres e-mail. Te informacje umożliwią osobie śledzenie statusu swojego wniosku na stronie cimer.gov.tr lub w ramach e-devlet. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty, faksu lub osobiście, osoba może sprawdzić status swojego wniosku na stronie "Sprawdzanie statusu wniosku" po podaniu numeru wniosku lub numeru identyfikacyjnego T.C.


Dodatkowo, można skontaktować się z infolinią ALO 150, podając numer wniosku lub numer identyfikacyjny T.C. oraz datę urodzenia, aby uzyskać informacje na temat statusu wniosku, takie jak informacje o tym, do jakich instytucji został wysłany wniosek i która z nich udzieliła odpowiedzi.


Co zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z odpowiedzi na mój wniosek?

Jeśli tematem wniosku jest określona prośba lub skarga, a wnioskodawca nie jest zadowolony z udzielonej odpowiedzi, może on poprosić o:

 • anulowanie odpowiedzi,

 • jej usunięcie,

 • jej zmianę,

 • lub żądanie udzielenia nowej odpowiedzi od odpowiedniej osoby hierarchicznie wyższej; jeśli osoba wyższa nie jest dostępna, można to zrobić od instytucji, która udzieliła odpowiedzi. Tę prośbę należy przekazać w ciągu okresu odwoławczego (60 dni).

Jeśli odpowiedź udzielona przez instytucję nie jest ostateczna (np. postępowanie wciąż trwa, odpowiedź jest w trakcie przygotowywania, itp.), można:

 • uznaj tę odpowiedź za odrzuconą i wnieś odwołanie do sądu administracyjnego,

 • lub poczekaj do 4 miesięcy na udzielenie ostatecznej odpowiedzi.

Ponadto, jeśli uważasz, że zostałeś poszkodowany z powodu braku odpowiedzi, możesz złożyć skargę w tej sprawie. Jeśli odpowiedź nie została udzielona, można również złożyć skargę do Kurumu Kamu Denetçiliği (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) za pośrednictwem platformy "edilekce.tbmm.gov.tr" lub do Kurumu Kamu Denetçiliği (Rzecznik Praw Obywatelskich) (szczegółowe informacje na stronie www.ombudsman.gov.tr).


Czy mogę anulować mój wniosek?

Prośba o anulowanie lub nierozpatrywanie wniosku złożonego w CİMER jest możliwa tylko wtedy, gdy wniosek nie został jeszcze rozpatrzony i wciąż jest w trakcie realizacji. W przypadku wniosków, które nie mają już znaczenia ze względu na temat, anulowanie lub nierozpatrywanie wniosku nie jest możliwe. Jeśli spełniasz te warunki, aby anulować wniosek, podaj datę i numer wniosku oraz złoż nowy wniosek.


Jak mogę dowiedzieć się, czy jest złożony jakiś wniosek dotyczący mnie?

W celu uzyskania informacji na temat złożonych wniosków dotyczących danej osoby w CİMER, można złożyć odpowiedni wniosek. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań na platformie CİMER, zostanie udzielona informacja jedynie na temat istnienia wniosków dotyczących danej osoby. Jednak informacje dotyczące treści wniosków i ich źródła nie będą dostarczone. Aby uzyskać informacje na temat treści i źródła wniosków dotyczących danej osoby, należy skontaktować się z Prokuraturą Republiki Tureckiej.


Ogólnie rzecz biorąc, CİMER to platforma, która umożliwia obywatelom składanie wniosków i skarg, a także uzyskiwanie informacji na różne tematy. Może to być bardzo użyteczne narzędzie dla osób, które chcą skontaktować się z odpowiednimi organami władzy w Turcji i zgłosić swoje uwagi, prośby, skargi i wnioski w związku z różnymi sprawami.


Źródło: https://www.cimer.gov.tr/ (data wejścia: 27/07/2023).


Comments


bottom of page