top of page
Szukaj

Decyzja TK o naruszeniu praw pracowniczych przez kontrolę czasu pracy za pomocą odcisków palców

Trybunał Konstytucyjny ocenił, że śledzenie godzin pracy przez gminę Söke za pomocą odcisków palców stanowi naruszenie prawa do ochrony danych osobowych.


Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo do żądania ochrony danych osobistych w zakresie prawa do poszanowania życia prywatnego zostało naruszone przez system rejestracji odcisków palców w miejscu pracy.


Zdarzenie, które stało się podstawą skargi indywidualnej do Trybunału Konstytucyjnego miało miejsce w gminie Aydın (Söke). Urzędnik służby cywilnej, który był zatrudniony w wymienionej gminie, od 2016 roku sprzeciwiał się śledzeniu godziny pracy (rejestracji godziny przyjścia i wyjścia z pracy) za pomocą systemu odcisków palców i zgłaszał do swojego pracodawcy, aby system został zlikwidowany. Urzędnik w swojej petycji do gminy podkreślił, że odciski palców są danymi osobowymi, które umożliwiają fizyczną identyfikację osoby i że mieści się to w zakresie prywatności każdej jednostki.


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Urzędnik służby cywilnej R.Ş złożył indywidualny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w 2018 r. po uprawomocnieniu się orzeczenia. Uznano, że prawo do żądania ochrony danych osobowych w zakresie prawa do poszanowania życia prywatnego zostało naruszone ze względu na śledzenie i rejestrowanie godzin pracy przez system rejestracji odcisków palców. Trybunał Konstytucyjny, który orzekł również w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy; zwrócił się do sądu rejonowego o uchylenie orzeczenia, które spowodowało naruszenie praw. Ostatecznie sąd rejonowy orzekł niezgodność z prawem oraz unieważnił decyzję gminy Aydın (Söke) dotyczącą stosowania w miejscu pracy aparatury do pobierania odcisków palców w celu kontrolowania godziny przyjścia i wyjścia pracownika do miejsca pracy.


Gmina Aydın (Söke), która skierowała skargę do I Sądu Administracyjnego w Aydın, stwierdziła, że ​​praktyka ta służyła skutecznemu wykonywaniu służby publicznej i miała na celu kontrolę przestrzegania przez pracownika godzin pracy i w nie naruszył prawa do poszanowania życia prywatnego.


Wyrok sądu administracyjnego

W 2017 roku sąd administracyjny zdecydował o uchyleniu aktu administracyjnego z powodu jego niezgodności z prawem. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że przetwarzanie danych osobowych wchodzi w zakres pojęcia prawa do poszanowania życia prywatnego jednostki i w związku z czym tak samo należy oceniać kwestię kontroli czasu personelu poprzez stosowanie systemu odcisków palców. W orzeczeniu stwierdzono również, że brak jest w ustawodawstwie szczegółowego uregulowania prawnego w zakresie kontroli obecności (przebywania) funkcjonariuszy publicznych w miejscu pracy, co jest (istnienie uregulowania prawnego - ustawy) jednym z elementarnych i konstytucyjnych (w tym jedną z zasad Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) warunków w sytuacji, gdy ustawodawca uważa za stosowane ograniczenie podstawowych praw jednostki.


Gmina Aydın (Söke) odwołała się od wyroku sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Izmirze (II Wydział Administracyjny), uchylił decyzję sądu administracyjnego pierwszej instancji w dniu 29 listopada 2017 r. i uznał stanowisko gminy za uzasadnione. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że urzędnik służby cywilnej R.Ş miał obowiązek kontynuowania pracy w godzinach nadliczbowych, a administracja miała obowiązek kontrolowania i nadzorowania czasu przyjścia i wyjścia z pracy. Argumentowano również, że nie doszło do naruszenia przepisów w zakresie śledzenia czasu pracy urządzeniami technicznymi poprzez pobranie odcisków palców i tym samym że nie naruszano życia prywatnego.
コメント


bottom of page