top of page
Szukaj

Jak sporządzić testament zgodnie z przepisami tureckiego kodeksu cywilnego?

Zgodnie z art. 502 tureckiego kodeksu cywilnego (dalej: TMK) osoba, która ukończyła 15 lat i nie jest ubezwłasnowolniona (art.13 TMK), w związku z czym dysponuje pełna zdolnością do czynności prawnych (art. 9 TMK) może rozporządzić swoim majątkiem (ölüme bağlı tasarruflar).

Ostatnie oświadczenie woli nie może zostać sporządzone na podstawie oszustwa, zastraszenia, nacisku lub błędu (art. 504 TMK). Ustawodawca turecki w TMK opisuje formy rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, poprzez testament (art. 531 - 544 TMK) lub umowę spadkową (art.545 - 549 TMK).

Forma

Testament można sporządzić w formie urzędowej (testament allograficzny), własnoręcznie przez spadkodawcę (testament własnoręczny, holograficzny) lub ustnie (testament ustny). Testament urzędowy

Testament urzędowy sporządzany jest przy równoczesnej obecności dwóch świadków przez urzędnika państwowego, sędziego (sulh hakimi), notariusza lub innego urzędnika uprawnionego do dokonania tej czynności na podstawie ustawy. Spadkodawca ustnie oświadcza swoja ostatnia wole przed urzędnikiem, który spisuje jego treść lub zleca jej spisanie, a następnie po jego odczytaniu spadkobiercy wręcza mu dokument (testament). Spadkodawca odczytuje testament, po czym pod jego treścią składa podpis. Urzędnik zapisuje na testamencie datę i również składa na nim swój podpis. Po dokonaniu tych czynności przez spadkodawcę i urzędnika, spadkodawca odczytuje treść testamentu w obecności dwóch świadków. Fakt złożenia i zdolności do złożenia ostatniego oświadczenia woli przez spadkodawcę świadkowie poświadczają swoimi podpisami lub zlecają podpisanie pod treścią testamentu (art. 534 TMK). W sytuacji, gdy spadkodawca nie może lub nie jest w stanie osobiście przeczytać lub złożyć podpisu, urzędnik w obecności dwóch świadków odczytuje i poświadcza zawartość ostatniej woli zawartej w testamencie (art. 535 f. I). W art. 536 TMK ustawodawca określił katalog zamknięty podmiotów wyłączonych z możliwości pełnienia roli świadka lub urzędnika państwowego.


Są to: 
1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, 
2) kto orzeczeniem sadu (dotyczy spraw z zakresu prawa karnego) nie może pełnić funkcji w urzędowych czynnościach państwowych,
3) kto jest niepiśmienny albo nie umiejąca czytać, 
4) małżonek spadkodawca, 
5) wstępny (1)  i zstępny (2) spadkodawcy, 
6) rodzeństwo spadkodawcy i ich małżonkowie (powinowactwo - 3). 

Urzędnik jest zobowiązany do przechowania testamentu (art. 537 TMK).

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny, inaczej holograficzny musi dla swojej ważności zawierać kumulatywnie: rok, miesiąc, datę; w całości zostać napisany przez spadkodawcę i przez niego podpisany. Tak sporządzony testament spadkodawca może (fakultatywnie) złożyć do przechowania do notariusza, sędziego (sulh hakimi) lub uprawnionego urzędnika. Testament ustny

Testament ustny również ma swojego odpowiednika w polskim kodeksie cywilnym, który obok testamentu podróżnego i wojskowego jest jednym z testamentów szczególnych (art. 952 - 955 k.c.). Jeżeli istnieje obawa rychlej śmierci spadkodawcy, pozbawienia / odcięcia komunikacyjnego, choroby, wojny albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie formy urzędowej lub własnoręcznej jest niemożliwe można sporządzić testament ustny. Spadkodawca oświadcza ostatnia wole przy jednoczesnej obecności dwóch świadków, świadkowie następnie w odpowiedniej formie spisują lub zlecają jego spisania wyznaczając od tej czynności określona osobę (art. 539 - 540 TMK. Polski ustawodawca podobnie reguluje instytucje testamentu ustnego z uwzględnieniem co najmniej 3 świadków). W przypadku gdy zdarzenia określone w art. 539 TMK ustały, testament ustny po upływie 1 miesiąca traci swoja ważność. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament jak i jego poszczególne postanowienia (art. 542 f. II TMK, art. 943 k.c.). Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposobu, że w zamiarze jego odwołania spadkodawca zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność (np. podarcie, spalenie). W razie umyślnego zniszczenia testamentu przez osobę trzecia, ustawodawca turecki przewidział możliwość ubiegania się o odszkodowanie (art. 544 TMK). Jeżeli spadkodawca nie odwołał testamentu w wyżej określony sposób, a następnie przy zachowaniu "starego" (wcześniej sporządzony testament) sporządził "nowy", a "stary" nie został odpowiednio zmieniony lub uzupełniony to bez wątpienia "nowy" testament zajmuje miejsce "starego". W wypadku, gdy "nowy" testament nie zawiera utrzymania ważności dokonania zapisu rzeczy oznaczonej co do tożsamości na rzecz określonego spadkobiercy, który został ustanowiony w "starym" testamencie (belirli mal bırakma vasiyeti) może stracić swoja ważność. Taka utrata zapisu następuje, gdy spadkodawca w "nowym" testamencie ustanowił nowy zapis rozporządzającym rzeczą określona w zapisie i nie dająca się w inny sposób pogodzić z jej rozporządzeniem.


Słowniczek 
(1) wstępny: wstępnymi dla osoby fizycznej są te osoby, które od niej się  wywodząc, tj. jej rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. 
(2) zstępny: zstępnymi są potomkowie danej osoby fizycznej, tj. dzieci, wnuki, prawnuki.  
(3) powinowactwo: stosunek prawnorodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. 

Comentários


bottom of page