top of page
Szukaj

Kim jest "Przedsiębiorca" i jakie ma obowiazki na podstawie Tureckiego Kodeksu Handlowego

Przedsiębiorca, zgodnie z artykułem 14 Tureckiego Kodeksu Handlowego, to osoba prowadząca działalność gospodarczą, nawet częściowo, na własny rachunek. Przy definiowaniu przedsiębiorcy należy dokonać rozróżnienia między osobami fizycznymi a prawnymi.


Oto kilka kluczowych punktów:

  1. W przypadku osób fizycznych, przedsiębiorca to osoba prowadząca działalność gospodarczą na własne imię i konto. Oznacza to, że osoba ta prowadzi przedsiębiorstwo handlowe, nawet jeśli jest to działalność częściowa.

  2. W przypadku osób prawnych, przedsiębiorca obejmuje trzy różne kategorie instytucji posiadających osobowość prawną. Pierwsza to stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą bez dążenia do celów publicznych. Druga kategoria to powszechnie znane spółki handlowe, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Trzecią kategorię stanowią przedsiębiorstwa utworzone przez organy publiczne.


Bycie przedsiębiorcą wiąże się z określonymi obowiązkami i konsekwencjami podejmowanych działań. Obowiązki te odgrywają istotną rolę w życiu handlowym, dlatego ważne jest, aby znać prawne konsekwencje bycia przedsiębiorcą.


Prawne konsekwencje bycia przedsiębiorcą

Bycie przedsiębiorcą niesie ze sobą pewne prawne konsekwencje:

Obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej w rejestrze handlowym w ciągu 15 dni od założenia przedsiębiorstwa.
Konieczność używania nazwy handlowej.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentów handlowych.
Rejestracja w izbach handlowych.
Wystawianie faktur lub paragonów za usługi i towary.
Podleganie przepisom dotyczącym upadłości w razie niewypłacalności.

Ponadto, przedsiębiorcy nie mają prawa do korzystania z ulg i obniżek w kwestiach płacowych czy kar. Jednym z najważniejszych aspektów bycia przedsiębiorcą jest także wymóg działań ostrożnych w prowadzeniu działalności.


Obowiązki przedsiębiorcy

Poniżej znajdują się ogólne konsekwencje, które należy wyjaśnić:


1. Bycie Roztropnym w Działaniu i Podejmowaniu Decyzji Handlowych: Bycie przedsiębiorcą oznacza, że ma zdolność do przewidywania przyszłości z punktu widzenia życia handlowego i sytuacji ekonomicznej. Wymaga podjęcia środków ostrożności wobec przyszłych trudności ekonomicznych, dostosowywania działań i podejmowania odpowiedzialności za wszystkie rozwijające się nowe sytuacje finansowe i handlowe.


2. Podleganie Przepisom dotyczącym Upadłości: Przedsiębiorca podlega upadłości ze względu na wszelkie zobowiązania wynikające z dokonanych transakcji. Jest objęty upadłością zarówno z powodu powstałych zobowiązań w ramach wszystkich działań handlowych, jak i zobowiązań wynikających z transakcji niemających charakteru handlowego.


3. Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych i Dokumentów: W związku z prowadzeniem działalności handlowej, przedsiębiorcy muszą prowadzić księgi rachunkowe, rejestrując każdą transakcję zgodnie z przepisami prawa. Działania te obejmują dokładne dokumentowanie wszystkich operacji zgodnie z przepisami prawnymi.


4. Wystawianie Faktur lub Paragonów: Przedsiębiorcy są zobowiązani do wystawiania faktur lub paragonów za każdą transakcję handlową. Wystawienie faktury jest istotne, ponieważ osoba otrzymująca fakturę ma prawo do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń co do jej treści w ciągu 8 dni. Oznacza to, że osoba, która otrzymuje fakturę, ma prawo do złożenia zastrzeżeń w przypadku błędów lub nieprawidłowości w treści faktury w ciągu 8 dni od otrzymania.


5. Rejestracja w Izbach Handlowych: Wszyscy przedsiębiorcy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, muszą zarejestrować swoje przedsiębiorstwa w izbach handlowych, gdzie prowadzą swoją działalność. Rejestracja ta obejmuje wszelkie filie, oddziały, czy zakłady, które przedsiębiorca posiada.


6. Używanie Nazwy Handlowej: Przedsiębiorcy są zobowiązani zarejestrować swoją wybraną nazwę handlową w rejestrze handlowym. Po rejestracji mają prawo do dokonywania transakcji handlowych pod tą nazwą, podpisywania dokumentów i tworzenia różnych papierów na podstawie tej nazwy. Dodatkowo zarejestrowaną nazwę handlową należy jasno wskazać we wszystkich dokumentach i, jeśli istnieje, na stronach internetowych.


7. Brak Prawa do Ubiegania się o Zniżki czy Obniżki w Płatnościach czy Kara: Przedsiębiorcy nie mają prawa żądania obniżki wynagrodzenia lub kary w umowie handlowej, argumentując wysokość ustalonego wynagrodzenia lub kary. Prawo do żądania obniżki wysokości wynagrodzenia lub kary nie przysługuje przedsiębiorcom. Prawodawca przewidział to prawo wyłącznie dla osób trzecich, nie będących przedsiębiorcami. Zatem przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty określonej kwoty zgodnie z postanowieniami umowy, bez prawa do żądania obniżki.10 wyświetleń0 komentarzy

Kommentare


bottom of page