top of page
Szukaj

Ochrona Mieszkania Rodzinnego w Turcji: Regulacje Prawne dotyczące Sprzedaży, Przekazu, Zastawu i Hipotek

Zapis dotyczący mieszkania rodzinnego to uregulowanie prawne, które uniemożliwia jednemu z małżonków dokonywanie czynności związanych z mieszkaniem, takimi jak sprzedaż czy wynajem, bez zgody drugiego małżonka.


Mieszkanie, w którym mieszkają małżonkowie, nazywane w języku tureckim aile konutu, posiada swój odrębny status prawny dopóki trwa małżeństwo. Zapis dotyczący mieszkania rodzinnego, dokonywany poprzez wpis do księgi wieczystej, ma na celu ograniczenie praw małżonków do dysponowania mieszkaniem w celu ochrony ich praw. Zapis dotyczący mieszkania rodzinnego został wprowadzony do naszego systemu prawnego wraz z wejściem w życie tureckiego Kodeksu Cywilnego numer 4721. Obejmuje on nie tylko prawo rodzinne, lecz także, poprzez odwołania, znalazł swoje miejsce w wielu innych dziedzinach prawa, takich jak prawo egzekucyjne, spadkowe czy nieruchomości. Zgodnie z artykułem 194 tureckiego Kodeksu Cywilnego, małżonek, który nie jest właścicielem nieruchomości oznaczonej jako aile konut, może wystąpić do urzędu hipotecznego o dodanie odpowiedniego wpisu dotyczącego mieszkania rodzinnego. Ten wpis nazywany jest zapisem dotyczącym mieszkania rodzinnego i jest jednym z rodzajów wpisów, które można dokonać w księdze wieczystej.


Zgodnie z artykułem 194 tureckiego Kodeksu Cywilnego:
•	Jeden z małżonków nie może rozwiązać umowy najmu dotyczącej mieszkania rodzinnego, przenieść prawa do mieszkania rodzinnego ani ograniczyć swoich praw do mieszkania rodzinnego bez wyraźnej zgody drugiego małżonka.
•	Małżonek, który nie uzyskał zgody lub nie uzyskał jej bez uzasadnionej przyczyny, może wystąpić do sądu o interwencję.
•	Małżonek, który nie jest właścicielem nieruchomości oznaczonej jako aile konut, może wystąpić do urzędu hipotecznego o dodanie odpowiedniego wpisu dotyczącego mieszkania rodzinnego.
•	Jeśli mieszkanie rodzinne jest wynajmowane przez jednego z małżonków, małżonek, który nie jest stroną umowy najmu, staje się nią, informując o tym wynajmującego, a małżonek, który to zgłosił, oraz drugi małżonek ponoszą odpowiedzialność solidarnie. 

Zapis dotyczący mieszkania rodzinnego to istotne prawo przyznane małżonkowi, który nie jest właścicielem mieszkania, w którym utrzymywany jest związek małżeński. Celem zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego jest ograniczenie praw małżonków do dysponowania mieszkaniami, mając na celu ochronę praw. Nawet jeśli jeden z małżonków bez uzasadnionej przyczyny unika wspólnego zamieszkania, zostaje wniesiona sprawa o rozwód lub separację lub występują inne przesłanki uniemożliwiające wspólne życie, to nie znosi to charakteru mieszkania jako mieszkania rodzinnego. Małżonkowie wspólnie wybierają mieszkanie, zarządzają majątek wspólnie. Małżonkowie uczestniczą w kosztach utrzymania małżeństwa w miarę swoich możliwości pracy i majątku. (TMK art. 186) W przypadku sporów dotyczących wyboru mieszkania, małżonkowie mogą wystąpić o interwencję sędziego zgodnie z art. 195 TMK lub, jeśli zachodzą warunki określone w art. 188 TMK, jeden z małżonków może dokonać wyboru. Jeśli mieszkanie rodzinne jest wynajmowane przez jednego z małżonków, małżonek, który nie jest stroną umowy najmu, staje się nią, informując o tym wynajmującego, a małżonek, który to zgłosił, oraz drugi małżonek ponoszą solidarną odpowiedzialność.


Zapis Dotyczący Mieszkania Rodzinnego, zgodnie z artykułem 194 tureckiego Kodeksu Cywilnego, umożliwia małżonkowi, który nie jest właścicielem, zwrócenie się do urzędu ksiąg wieczystych o wpisanie niezbędnej adnotacji dotyczącej mieszkania jako mieszkania rodzinnego. Poprzez ten zapis, uprawnienia do dysponowania mieszkaniem rodzinnym przez małżonka, który jest właścicielem, są ograniczone. Małżonek będący właścicielem nie może bez zgody drugiego małżonka:

 • Ustanawiać hipoteki na nieruchomości,

 • Sprzedawać nieruchomości,

 • Wynajmować nieruchomości i podejmować podobnych działań.


Aby zastosować zapis dotyczący mieszkania rodzinnego na nieruchomości:

 • Osoba wnioskująca o zapis dotyczący mieszkania rodzinnego musi być legalnie małżeńska z osobą posiadającą prawo własności do nieruchomości,

 • Nieruchomość musi być zarejestrowana w księdze wieczystej,

 • Nieruchomość musi być przeznaczona na mieszkanie rodzinne.


Zapis dotyczący mieszkania rodzinnego może być stosowany tylko do nieruchomości przeznaczonej na mieszkanie rodzinne. Ten zapis jest wyjaśniający dla osób trzecich, co do tego, że nieruchomość jest używana jako mieszkanie rodzinne. Dzięki temu, w przypadku sporu, osoby trzecie nie będą chronione dobrej wierze. Gdy zapis dotyczący mieszkania rodzinnego zostanie wpisany do księgi wieczystej, osoby trzecie oraz urzędnicy będą świadomi tego faktu podczas dokonywania transakcji. Aby jeden z małżonków mógł dokonać określonych czynności, wymagana jest wyraźna zgoda drugiego małżonka. Zgoda ta musi być wyrażona zarówno w przypadku zobowiązań, jak i działań dysponujących. Wyraźna zgoda nie może być udzielona przed dokonaniem czynności, ponieważ jest niemożliwe, aby decyzja została podjęta przed dokonaniem czynności. Zgoda może być udzielana w momencie dokonywania czynności, a udzielona po dokonaniu czynności zgoda nadaje czynności skuteczność i skutki prawne. Brak zgody przed dokonaniem czynności oznacza, że czynność ta jest nieważna. Mieszkanie rodzinne jest istotnym elementem materialnym i duchowym dla rodziny, będącej podstawową jednostką społeczeństwa. Aby zapewnić ciągłość rodziny i przyszłość ekonomiczną i społeczną dzieci, konieczne jest ochrona mieszkania rodzinnego. Ochrona ta jest zapewniana głównie poprzez ochronę prawna. W tym kontekście ważne są przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące mieszkania rodzinnego i związane z nim zapisy. Dlatego też zaleca się dokładne zbadanie kwestii mieszkania rodzinnego i zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego.


Zapis Dotyczący Mieszkania Rodzinnego

Zgodnie z trzecim paragrafem artykułu 194 tureckiego Kodeksu Cywilnego: "Małżonek, który nie jest właścicielem nieruchomości, która została przeznaczona na mieszkanie rodzinne, może wystąpić do urzędu ksiąg wieczystych o wpisanie niezbędnej adnotacji dotyczącej mieszkania jako mieszkania rodzinnego." Oznacza to, że małżonek, który nie ma żadnych praw do mieszkania, może żądać, aby w księdze wieczystej nieruchomości został wpisany zapis, że jest ona mieszkaniem rodzinnym.


Aby umieścić zapis dotyczący mieszkania rodzinnego, konieczne są następujące warunki:


1.Istnienie Mieszkania Należącego do Jednego z Małżonków

Jeśli własność mieszkania rodzinnego należy do jednego z małżonków, drugi małżonek, który nie jest właścicielem, może żądać umieszczenia odpowiedniego zapisu w księdze wieczystej. Umieszczenie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego zależy od indywidualnych cech danego mieszkania. Przepisy dotyczące mieszkania rodzinnego stosuje się również do mieszkań nabytych przed 1 stycznia 2002 roku. Ponadto, jeśli małżonkowie spędzają czas w różnych miejscach ze względu na różne okoliczności życiowe, mieszkania w tych miejscach mogą być uznane za mieszkanie rodzinne, więc jeśli warunki są spełnione, można umieścić zapis dotyczący mieszkania rodzinnego dla kilku mieszkań. Własność mieszkania rodzinnego przez jednego z małżonków nie jest przeszkodą w umieszczeniu zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego. Jednakże umieszczenie zapisu ograniczającego uprawnienia innych współwłaścicieli do dysponowania nieruchomością jako całością przez Sąd Rodzinny nie jest możliwe.


Jeśli nieruchomość, na której znajduje się mieszkanie rodzinne, jest zarejestrowana jako pole w księdze wieczystej, nie stanowi to przeszkody w umieszczeniu zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego. Również fakt, że mieszkanie rodzinne należy do jednego z małżonków jako nago własność, nie stanowi przeszkody w umieszczeniu zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego. Zapis dotyczący mieszkania rodzinnego można umieścić także na nieruchomości, na której nie została ustanowiona wspólnota mieszkaniowa. Dlatego też, należy przeprowadzić oględziny na miejscu, gdzie znajduje się nieruchomość, aby określić część, która jest używana jako mieszkanie rodzinne, i na tej podstawie podjąć decyzję o umieszczeniu zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego.


Zapis dotyczący mieszkania rodzinnego można umieścić także na mieszkaniu kooperatywnym, na chałupie lub na mieszkaniu obciążonym hipoteką. Kiedy jest wniesiona sprawa rozwodowa lub separacyjna, sąd automatycznie podejmuje niezbędne tymczasowe środki, zwłaszcza dotyczące zakwaterowania małżonków. Dlatego też, Sąd Rodzinny może orzec umieszczenie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego. Jednakże ten zapis automatycznie traci ważność po zakończeniu sprawy rozwodowej. Małżonek, który został eksmitowany z mieszkania rodzinnego, nawet jeśli nie jest tam zamieszkały, może zażądać umieszczenia zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego, jeśli został eksmitowany z tego mieszkania z użyciem przemocy fizycznej lub innego nieprawidłowego powodu.


Jeśli nieruchomość należy do osoby trzeciej, a małżonkowie używają jej jako mieszkania rodzinnego, zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego nie można umieścić na tej nieruchomości, który jest właścicielem. Miejsca, w których małżonkowie przebywają przez krótki czas, nie mogą być uznane za mieszkanie rodzinne, dlatego też umieszczanie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego na tego typu mieszkaniach jest nieprawidłowe.


Jeśli mieszkanie nie jest zamieszkiwane przez jednego z małżonków lub stwierdzono, że zostało utworzone nowe mieszkanie rodzinne, wcześniejsze mieszkanie rodzinne nie może mieć umieszczonego zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego. Ponadto, jeśli mieszkanie rodzinne jest własnością małżonka, ale nie jest zamieszkane przez żadnego z małżonków lub stwierdzono, że zostało utworzone nowe mieszkanie rodzinne, zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego nie można umieścić na tym mieszkaniu. Mieszkanie rodzinne, które jest używane wyłącznie do celów mieszkaniowych i jest miejscem intensywnego życia rodzinengo, nie może mieć zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego umieszczonego na mieszkaniu, które jest wynajmowane innej osobie.


2. Wnioskodawstwo Jednego z Małżonków

Umieszczenie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego wymaga wnioskodawstwa co najmniej jednego z małżonków. Wniosek jednostronny w tej kwestii jest wystarczający. Urząd Ksiąg Wieczystych jest zobowiązany do umieszczenia tego zapisu. Zgodnie z artykułem 57-d rozporządzenia o księgach wieczystych, zapisy ograniczające prawo do przeniesienia własności, takie jak zapis dotyczący mieszkania rodzinnego, wymagają:

• Dokumentu z urzędu stanu cywilnego lub, jeśli istnieje, dokumentu z zarządu budynku, potwierdzającego, że dana nieruchomość jest mieszkaniem rodinnym, oraz

• Dowodu rejestracji stanu cywilnego lub kopii księgi rejestrującej, aby dodać informacje dotyczące mieszkania rodinnego do księgi wieczystej.

Zgodnie z komunikatem nr 2002-7 z dnia 01.01.2002 r. Generalnej Dyrekcji Rejestracji i Kadastro, w celu umieszczenia zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego:

• Na wniosek niebędącego właścicielem małżonka: Wystarczy przedstawienie odpisu z rejestru stanu cywilnego potwierdzającego, że małżeństwo nadal istnieje, oraz dokumentu z zarządu budynku potwierdzającego, że małżonkowie mieszkają razem w tym mieszkaniu,

• Na wniosek właściciela nieruchomości lub obu małżonków: Wystarczy przedstawienie świadectwa małżeństwa lub odpisu z rejestru stanu cywilnego, a w przypadku zarzutu konieczne jest tylko dodatkowe potwierdzenie, że mieszkanie jest mieszkanie rodzinnym. Dlatego też, wniosek dotyczący zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego może być złożony zgodnie z artykułem 169 Kodeksu Cywilnego lub na mocy ustawy nr 6284 o ochronie przed przemocą domową. Wniosek o umieszczenie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego musi być zgodny z warunkami umieszczenia w nim odpowiednich informacji; należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe określenie miejsca, dla którego zapis dotyczący mieszkania rodzinnego jest żądany. W przypadku wątpliwości co do tego, w którym miejscu znajduje się mieszkanie rodzinne, należy poprosić o wyjaśnienie wnioskodawcy. W postępowaniu o umieszczenie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego konieczne jest również właściwe określenie prawnego statusu wnioskodawcy oraz dowód, że małżeństwo nadal istnieje. Zgodnie z wyjaśnieniem przesłanym przez Sąd Najwyższy, nie ma potrzeby udowadniania, że mieszkają razem, ani nie ma potrzeby dodatkowego potwierdzenia, że mieszkanie jest mieszkanie rodzinne, jeśli są one już jasne. Konieczne jest również uwzględnienie faktu, że zapis dotyczący mieszkania rodzinnego nie jest jednoznaczny z tym, że określona nieruchomość jest uznawana za nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkalne.


Umieszczenie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego w księdze wieczystej może być żądane zarówno przez małżonka będącego właścicielem mieszkania, jak i przez małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania. Umieszczenie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego w księdze wieczystej może być również zainicjowane przez każdego z małżonków lub obu małżonków. Jednakże, nawet jeśli jeden z małżonków jest właścicielem mieszkania, ale nie jest zamieszkany przez żadnego z małżonków lub stwierdzono, że utworzono nowe mieszkanie rodzinne, zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego nie można umieścić na tym mieszkaniu. Ponadto, nawet jeśli mieszkanie należy do osoby trzeciej, ale małżonkowie używają tego mieszkania jako mieszkania rodzinengo, zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego nie można umieścić na tej nieruchomości.


Umieszczenie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego w księdze wieczystej jest więc możliwe, jeśli wniosek jest zgodny z przepisami prawa, a warunki dotyczące mieszkania rodzinnego są spełnione.


Aile konutu to zapis dotyczący mieszkania rodzinnego, w którym wspólnie mieszkają małżonkowie oraz ewentualnie dzieci, jest uważane za centrum życia rodzinnego. W tureckiej strukturze rodzinnej ma on szczególne znaczenie i jest objęte specjalną ochroną. Zapis dotyczący mieszkania rodzinnego może zostać wpisany do księgi wieczystej w dwóch przypadkach:


1. Poprzez decyzję sądu: Jeśli istnieje spór co do tego, czy dany nieruchomość jest mieszkańcem rodzinnym, można wystąpić do sądu rodzinengo o stwierdzenie, że dany nieruchomość jest mieszkańcem rodzinnym i żądanie wpisania zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego do księgi wieczystej. W tym przypadku strony nie muszą przedstawiać dodatkowych dokumentów do księgi wieczystej; sąd, który wyda decyzję, wysyła pismo do odpowiedniego urzędu katastralnego, aby wpisano zapis dotyczący mieszkania rodzinnego do księgi wieczystej.


2. Poprzez bezpośrednie żądanie osoby niebędącej właścicielem: Zgodnie z artykułem 194 tureckiego Kodeksu Cywilnego, osoba niebędąca właścicielem nieruchomości, która została określona jako mieszkanie rodzinnego, może żądać wpisania odpowiedniego zapisu do księgi wieczystej w urzędzie katastralnym. W takim przypadku osoba niebędąca właścicielem musi osobiście udać się do odpowiedniego urzędu katastralnego i złożyć wniosek oraz niezbędne dokumenty.


Mieszkanie rodzinne zazwyczaj jest jednym mieszkaniem, nawet jeśli strony mają więcej niż jedno mieszkanie. Podczas trwania małżeństwa jest ono chronione. Ponadto, turecki Kodeks Cywilny, w celu zachowania stylu życia przetrwującego do tej pory po śmierci jednego z małżonków, wprowadził pewne zasady dotyczące mieszkania rodzinnego w artykułach 240, 254, 255, 270 i 652. Zgodnie z tymi przepisami, pozostający przy życiu małżonek może żądać przypisania mu własności mieszkania rodzinnego lub prawa użytkowania lub zamieszkania na nim do spadku lub w zamian za roszczenia spadkowe. W ten sposób ochrona mieszkania rodzinnego rozciąga się poza okres małżeństwa.


Aby wpisać zapis dotyczący mieszkania rodzinnego do księgi wieczystej, konieczne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o wpisanie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego

 • Dokument z urzędu mieszkalnego potwierdzający, że mieszkanie jest mieszkaniem rodzinnym

 • Świadectwo małżeństwa lub odpis z rejestru stanu cywilnego potwierdzający, że strony są małżeństwem

 • Dowód tożsamości ze zdjęciem i jego kopia

 • Zdjęcie do dowodu tożsamości

 • Pełnomocnictwo (jeśli czynność zostanie dokonana przez pełnomocnika)

 • W razie potrzeby urząd katastralny może zażądać dokumentu potwierdzającego, że dane nieruchomości są zgodne z danymi w księdze wieczystej.


Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w urzędzie katastralnym, aby wpisać zapis dotyczący mieszkania rodzinnego do księgi wieczystej.


Aby usunąć zapis dotyczący mieszkania rodzinnego, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Taki wniosek jest nazywany "wnioskiem o wycofanie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego". W takim postępowaniu konieczne jest udowodnienie dwóch rzeczy:

 • Mieszkanie, na które wpisano zapis dotyczący mieszkania rodzinnego, nigdy nie miało cech mieszkania rodzinnego.

 • Zakończyła się natura mieszkania rodzinnego.


Nie można jednostronnie usunąć zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego za pomocą wniosku samego właściciela. Istniejące wyjątki dotyczą sytuacji, w których:

 • Sąd nakazuje usunięcie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego. W tym przypadku musi istnieć uzasadnienie dla usunięcia zapisu.

 • Zakończenie małżeństwa na skutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa automatycznie powoduje zakończenie cechy mieszkania rodzinnego.

 • W przypadku przymusowej sprzedaży nieruchomości zapis dotyczący mieszkania rodzinnego wygasa.

 • Aby usunąć zapis dotyczący mieszkania rodzinnego, konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego. To postępowanie nazywa się "postępowaniem o zaprzestanie zapisu dotyczącego mieszkania rodzinnego", a w nim konieczne jest udowodnienie dwóch rzeczy:

 • Mieszkanie, które ma zapis dotyczący mieszkania rodzinnego, nigdy nie miało cech mieszkania rodzinnego.

 • Zakończyła się natura mieszkania rodzinnego.


Sprzedaż, Przekazanie, Zastaw i Hipoteka Mieszkania Rodzinnego

W ramach ochrony rodziny i małżeństwa ustawa wymaga wspólnej zgody małżonków w sprawach dotyczących miejsca, które jest używane jako mieszkanie rodziny. W tym kontekście, nawet jeśli jedno z małżonków jest właścicielem nieruchomości, która jest używana jako mieszkanie rodzinne, nie może jej sprzedać, przekazać, obciążyć zastawem lub hipoteką bez wyraźnej zgody drugiego małżonka. Jeśli wynajęte miejsce jest używane jako mieszkanie rodzinne, najemca-małżonek nie może wypowiedzieć umowy najmu bez wyraźnej zgody drugiego małżonka. Zarówno właściciel jak i najemca nie mogą ograniczyć praw drugiego małżonka do mieszkania rodzinnej bez jego zgody. Małżonek, którego prawa do mieszkania rodzinnej zostały ograniczone bez zgody, może wystąpić do sądu rodzinnego o interwencję sędziego. W podobny sposób, jeśli jeden z małżonków nie wyraża uzasadnionej zgody na transakcje związane z mieszkanie rodzinne, drugi małżonek może także zwrócić się do sądu.


Transakcje związane z mieszkanie rodzinne, zwłaszcza sprzedaż, przekazanie, zastaw i hipoteka, muszą być dokonywane z wyraźną zgodą małżonków. Bez zgody drugiego małżonka takie transakcje są nieważne. Ustawa nie wymaga określonej formy ani żadnego powiadomienia w celu udowodnienia istnienia i wyrażenia zgody. Jednakże, dla ochrony małżeństwa, rodziny i uniknięcia krzywdy, ustawa daje małżonkom prawo i możliwość złożenia zapisu w księdze wieczystej dotyczącego mieszkania rodzinnej. W związku z tym małżonek, który nie jest właścicielem nieruchomości określonej jako mieszkanie rodzinne, może zażądać od urzędu księgowego wpisania odpowiedniego wpisu dotyczącego mieszkania w księdze wieczystej.


Czy Można Umieścić Zapis o Mieszkanie Rodzinnym w Systemie E-devlet?

Możliwe jest umieszczenie zapisu o mieszkanie rodzinne w systemie E-devlet. Aby złożyć zawiadomienie o zapisie mieszkania rodzinnej za pośrednictwem E-Devlet, należy najpierw zalogować się na stronie internetowej Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü przez system E-Devlet i otworzyć sekcję web tapu işlemleri, a następnie złożyć zawiadomienie o zapisie mieszkania rodzinnej. Operacje wykonane za pośrednictwem E-devlet są identyczne z operacjami wykonanymi osobiście w biurze. Dlatego nie trzeba tracić czasu na osobiste wizyty w urzędzie.


Operacje za pośrednictwem systemu Web-Tapu. Aby złożyć wniosek, osoba posiadająca hasło do E-Devletu może rozpocząć operacje na stronie https://webtapu.tkgm.gov.tr/. Po zalogowaniu się na stronie Web-Tapu za pomocą numeru T.C. i hasła E-Devlet, należy wybrać sekcję 'Aile Konutu Şerhi' w zakładce 'İşlemler' i wprowadzić informacje dotyczące mieszkania do systemu. W ten sposób zostanie utworzona randka online w systemie. Po zakończeniu sprawdzenia przez urząd księgowy, po otrzymaniu powiadomienia SMS na telefon komórkowy, można udać się do urzędu w celu podpisania umowy. Podobnie jak w przypadku osobistego wniosku, także wniosek online nie jest obciążony opłatami.


Ustawa wskazuje, że nie jest przeszkodą w składaniu wniosków o zapis mieszkania rodzinnej przez małżonka, który nie jest właścicielem nieruchomości, ale nie ma również przeszkód dla właściciela mieszkania rodzinnej, aby wnioskować jako właściciel nieruchomości. Dlatego zapis o mieszkanie rodzinne może być wnioskowany przez każdego z małżonków oddzielnie lub wspólnie. Jak wspomniano powyżej, jeden z małżonków nie może sprzedać mieszkania rodzinnej ani ograniczyć praw do niej bez zgody drugiego małżonka. Transakcje takie jak przekazanie, sprzedaż, darowizna lub ustanowienie zastawu, hipoteki, obietnicy sprzedaży, itp. związane z mieszkanie rodzinne, mogą być dokonane tylko wtedy, gdy uzyskana zostanie zgoda nieposiadającego prawa własności małżonka.


Ponieważ zapis w księdze wieczystej dotyczący mieszkania rodzinnej dotyczy również innych prawnych właścicieli nieruchomości, konieczne jest powiadomienie innych osób posiadających prawa do nieruchomości o zapisie mieszkania rodzinnej. Dlatego, jeśli na nieruchomości, na której zapisano mieszkanie rodzinne, zostaną nałożone zastaw, zajęcie lub inny ograniczający zapis, to należy poinformować właściciela mieszkania rodzinnej, wierzycieli zastawu, zajęcia lub innego ograniczenia o zapisie. Podobnie, jeśli na nieruchomości z zapisem o mieszkanie rodzinne zostanie nałożony zastaw, zajęcie lub inny ograniczający zapis, to należy poinformować właściciela mieszkania rodzinnej, wierzycieli zastawu, zajęcia lub innego ograniczenia o zapisie.


Czy Niesprzedane Mieszkanie Bez Zapisu o Mieszkanie Rodzinne Może Zostać Anulowane?

Brak zapisu o mieszkanie rodzinne w księdze wieczystej nie oznacza, że dana nieruchomość nie jest mieszkanie rodzinne. Zapis o mieszkanie rodzinne jest z natury wyjaśniający. Jeśli drugi małżonek nie może uzyskać zapisu o mieszkanie rodzinne przed sprzedażą nieruchomości, a nabywca nieruchomości nie jest w dobrej wierze, tj. wie, że drugi małżonek nie wyraził zgody na sprzedaż, drugi małżonek może zażądać od sądu rejestrującego anulowania wpisu w księdze wieczystej.


Zgodnie z najnowszymi orzeczeniami Sądu Najwyższego, w przypadku gdy nieruchomość, która jest mieszkanie rodzinne, zostanie zastawiona, drugi małżonek, który cierpi szkody z powodu zajęcia mieszkania rodzinnej, może wystąpić z roszczeniem o przywrócenie do stanu poprzedniego poprzez wniosek o unieważnienie zastawu. W orzeczeniach wskazano, że w przypadku sprzedaży nieruchomości przez właściciela mieszkania rodzinnej do trzeciej osoby, która nie była świadoma, że nabywca nie ma zgody drugiego małżonka, zastaw na nieruchomości może być unieważniony na rzecz drugiego małżonka w drodze wyroku sądu. Z drugiej strony, jeśli osoba trzecia, która nabyła nieruchomość w dobrej wierze, została poszkodowana przez unieważnienie zastawu, to na jej rzecz może być udzielona odpowiednia rekompensata.


Ochrona mieszkania rodzinne jako elementu zabezpieczającego rodzinę przed nieoczekiwanymi sytuacjami oraz ochrona praw drugiego małżonka są kluczowe w tureckim systemie prawnym. Zarówno właściciel jak i najemca mieszkania rodzinnej muszą przestrzegać tych zasad, aby zapewnić ochronę praw i interesów małżonków.
3 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page