top of page
Szukaj

Proces windykacyjny w Turcji - windykacja długu

Windykacja - Jak Ona Przebiega?

Windykacja (tur. icra takibi) rozpoczyna się od złożenia wniosku o ściganie i obejmuje szereg działań, aż do ostatniego etapu, którym jest sprzedaż mienia ruchomego lub nieruchomego dłużnika i podział uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli. Ze względu na rygorystyczną strukturę prawa egzekucyjnego i upadłościowego, każdy krok tego procesu, od jego rozpoczęcia aż do zakończenia, jest starannie zaplanowany przez ustawodawcę.Z tego powodu istotne jest zrozumienie, jak windykacja rozpoczyna się i jak przebiega, ponieważ wszelkie nieprawidłowości lub błędy w postępowaniu, poza ramami ustalonymi przez ustawodawcę, mogą nawet doprowadzić do unieważnienia procesu windykacyjnego. Dłużnik, który dobrze zna ten proces, może nie tylko oszczędzić sobie czas, ale także w uzasadnionych przypadkach uwolnić się od swojego długu.Proces Egzekucji Poprzez Ogólny Nakaz

Proces egzekucji poprzez ogólny nakaz zbiorowy to forma egzekucji bez wyroku sądowego, która może być zainicjowana na podstawie dokumentów takich jak faktury. W przypadku niewywiązania się klientów z kredytów udzielanych przez banki lub zaniedbania opłacenia rachunków za usługi telekomunikacyjne, prąd czy gaz, wierzyciele mogą rozpocząć egzekucję poprzez ogólny nakaz zbiorowy w celu odzyskania swoich należności.Rozpoczęcie Windykacji

W przypadku ogólnego nakazu w procesie egzekucji, sam proces zaczyna się od momentu, gdy wierzyciel udaje się do jednego z biur egzekucyjnych i składa wniosek o ściganie. Wniosek taki, spełniający określone warunki, po zatwierdzeniu przez dyrektora ds. egzekucji, staje się podstawą do rozpoczęcia procesu egzekucji.

W momencie rozpoczęcia egzekucji, dłużnik ma 7 dni na uregulowanie swojego długu lub zgłoszenie sprzeciwu wobec postępowania egzekucyjnego.

W przeciwnym razie informuje się go, że brak reakcji w ciągu tego terminu skutkować będzie ostatecznym potwierdzeniem egzekucji. Jeśli dłużnik zgłasza sprzeciw wobec egzekucji, może on w ciągu 7 dni odwołać się do biura egzekucyjnego, w którym egzekucja została wszczęta, lub, jeśli znajduje się ono w innym mieście, złożyć sprzeciw drogą korespondencji. W przypadku braku odwołania się przez dłużnika i braku uregulowania długu na konto biura egzekucyjnego w ciągu 7 dni, proces przechodzi do fazy egzekucji zabezpieczającej.


W przypadku sprzeciwu ze strony dłużnika, wierzyciel może w ciągu 6 miesięcy od daty sprzeciwu skierować sprawę do sądu egzekucyjnego, a w ciągu roku odwołać się do ogólnych sądów w celu unieważnienia sprzeciwu. Jeśli sąd w wyniku tych postępowań zdecyduje o kontynuowaniu egzekucji, ponownie przechodzi się do fazy egzekucji zabezpieczającej.Egzekucja

Po uprawomocnieniu się procesu egzekucji wobec dłużnika, który nie wnosi sprzeciwu wobec nakazu płatności, wierzyciel ma rok na złożenie wniosku o zajęcie ruchomości i nieruchomości należących do dłużnika.

Dodatkowo, jeśli dłużnik otrzymuje wynagrodzenie, wierzyciel może zająć jego pensję, a w przypadku, gdy dłużnik ma inne długi, również te mogą być poddane egzekucji.

Jeśli wierzyciel nie może znaleźć pojazdów ani nieruchomości należących do dłużnika lub zajął takie mienie, ale nie wystarcza to na pokrycie długu, może udać się do miejsca zamieszkania dłużnika i podjąć egzekucję w miejscu zamieszkania. W takim przypadku, stosując procedury przewidziane w Kodeksie Postępowania Cywilnego, wierzyciel może zająć mienie dłużnika i umieścić je pod ochroną.


Aby dokonać zajęcia mienia dłużnika, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku przez wierzyciela. Jeśli mimo zajęcia mienia dłużnik nie dokonuje płatności, można przystąpić do etapu sprzedaży zajętych przedmiotów.Sprzedaż Zajętych Przedmiotów

Po zajęciu ruchomości dłużnika wierzyciel ma obowiązek złożyć wniosek o ich sprzedaż w ciągu 6 miesięcy. W przeciwnym razie zabezpieczenie na ruchomościach zostanie zdjęte, co grozi utratą praw do zaspokojenia roszczeń. Jeśli chodzi o zająte nieruchomości, termin ten wynosi 1 rok, a jeżeli w ciągu tego czasu nie zostanie złożony wniosek o ich sprzedaż, zabezpieczenie zostanie cofnięte.

Wierzyciel może złożyć wniosek o sprzedaż zajętych przedmiotów w biurze egzekucyjnym. Sprzedaż odbywa się poprzez aukcję, a uzyskane środki są przeznaczane na zaspokojenie roszczeń wierzyciela.Podział Środków na Etapie Egzekucji

W związku z uregulowaniem długu przez dłużnika, który nie zgłasza sprzeciwu wobec nakazu płatności, ruchomości i nieruchomości dłużnika są sprzedawane, a uzyskane środki są dzielone między wierzycieli zgodnie z kolejnością zabezpieczonych roszczeń. Osobom, które nie otrzymują pełnej lub częściowej sumy zaległego długu, przysługuje dokument zwanym "aciz vesikası". W ten sposób dochodzi do zakończenia procesu egzekucji, a akt zostaje uznany za wykonany.Procedura Egzekucji Weksli Za Pośrednictwem Haczy Specjalnych

Wierzyciel, mając roszczenie wekslowe, które upłynęło, ale nie zostało uregulowane, może złożyć wniosek o ściganie weksla, czeku lub polisy w ramach specjalnej procedury egzekucji wekslowej. Wierzyciel korzysta z większych korzyści w ramach tej procedury, ale ze względu na lepsze warunki, postępowanie to podlega bardziej rygorystycznym zasadom.


W przeciwieństwie do ogólnego nakazu zbiorowego, który może być wszczęty na podstawie prostego dokumentu, procedura egzekucji wekslowej wymaga posiadania dokumentów spełniających warunki weksla. Dyrektor biura egzekucyjnego, który otrzymuje wniosek o egzekucję wekslową, musi zweryfikować, czy weksel spełnia wszelkie formalne warunki, takie jak jego charakter, termin płatności oraz czy wierzyciel jest uprawniony. W przeciwnym razie, gdyby działania były sprzeczne z wymaganiami formalnymi, dłużnik mógłby skorzystać z prawa do złożenia skargi, co skutkowałoby unieważnieniem procesu egzekucyjnego.


Po wstępnym sprawdzeniu formalnych kwestii, jeśli wniosek jest uzasadniony, dyrektor biura egzekucyjnego go zatwierdza. Następnie dłużnikowi wysyłane jest wezwanie do zapłaty, w którym informuje się go, że ma 7 dni na uregulowanie długu lub zgłoszenie sprzeciwu wobec weksla w ciągu 5 dni. W przypadku braku reakcji, może zostać wszczęta procedura zajęcia mienia.


Biorąc pod uwagę specyfikę procedury egzekucji wekslowej, sprzeciw dłużnika nie zatrzymuje postępowania. Jednakże, jeżeli sąd egzekucyjny stwierdzi, że dłużnik może doznać szkody w wyniku takiej decyzji, postępowanie może zostać zatrzymane na podstawie decyzji sądu.


Dłużnicy, którzy zamierzają zgłosić sprzeciw wobec procedury egzekucji wekslowej, powinni być świadomi rygorystycznych zasad tego postępowania. Ponieważ sąd egzekucyjny przeprowadza ograniczoną kontrolę, przedstawienie dokumentów inne niż te, które są wymagane przez ustawę, może skutkować odrzuceniem ich przez sąd, co może prowadzić do konieczności zapłacenia odszkodowania za zaprzeczanie egzekucji w wysokości od 20% do 40%. Dlatego przed zgłoszeniem sprzeciwu wobec procedury egzekucji wekslowej zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem.


Po doręczeniu nakazu płatności i uprawomocnieniu się procedury, kolejne etapy egzekucji, takie jak zajęcie i sprzedaż mienia, są przeprowadzane podobnie jak w przypadku ogólnego nakazu zbiorowego.Proces Egzekucji Przez Zabezpieczenie W Postaci Rezerwatywnego Zastawu

Wierzyciel, mając na celu zabezpieczenie swojego roszczenia, ustanawia rezerwatywny zastaw na majątku ruchomym i nieruchomym dłużnika. W takim przypadku wierzyciel musi najpierw skorzystać z procedury egzekucji przez zabezpieczenie w postaci rezerwatywnego zastawu. Przed rozpoczęciem tego postępowania nie można skorzystać z ogólnego nakazu zbiorowego. Wierzyciel, opierając się na posiadanych dokumentach zastawnych, składa wniosek o egzekucję zastawu w biurze egzekucyjnym. Dyrektor biura egzekucyjnego po sprawdzeniu formalnych warunków decyduje o przyjęciu wniosku. Następnie dłużnikowi wysyłane jest wezwanie do zapłaty, w którym informuje się go, że w przypadku nieuregulowania długu w ciągu określonego terminu, nieruchomość zastawiona może zostać zlicytowana. Jeśli dłużnik nie ureguluje swojego długu, można przejść do etapu licytacji zastawionej nieruchomości bez konieczności przechodzenia przez etap zajęcia. Następnie zastawca otrzymuje kwotę równą swojemu roszczeniu, a pozostała część uzyskanego dochodu przekazywana jest dłużnikowi lub innym wierzycielom zabezpieczonym innymi zastawami. Jeśli zastawca nie uzyska pełnej kwoty swojego roszczenia, przysługuje mu "aciz vesikası", a na podstawie tego dokumentu można rozpocząć procedurę ogólnego nakazu zbiorowego.


Proces egzekucyjny jest w ogólności podobny, ale szczegóły, takie jak procedury odwoławcze, terminy i organy odwoławcze, różnią się w zależności od rodzaju postępowania. Dlatego też, w przypadku egzekucji, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, szczególnie jeśli znajduje się się w roli dłużnika.


14 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page