top of page
Szukaj

Sądy rodzinne w Turcji - właściwość oraz zakres zapatrywanych spraw (pozew - rozwód)

Czym jest Sąd Rodzinny?

Sądy rodzinne to specjalne sądy powołane na podstawie Ustawy o Powołaniu, Kompetencjach i Procedurze Sądów Rodzinnych zgodnie z prawem dotyczącym prawa rodzinnego. Mają one za zadanie rozpatrywanie spraw i spraw związanych z prawem rodzinnym.


Spory związane z prawem rodzinnym są zarówno w dużej liczbie, jak i dotyczą zagadnień wymagających specjalistycznej wiedzy. Na przykład, wycena majątku w związku z rozliczeniem reżimu majątkowego, procedury zapłodnienia in vitro, macierzyństwo zastępcze, sprawy rozwodowe, które nie podlegają ogólnym sądom, ale zwłaszcza w kontekście ochrony dziecka, w składzie sądów rodzinnych znajdują się także psychologowie, pedagodzy i pracownicy socjalni jako eksperci.


Gdzie znajdują się Sądy Rodzinne?

Sądy rodzinne mogą nie być obecne we wszystkich miejscach. W powiecie, gdzie liczba ludności jest poniżej sto tysięcy, nie jest zakładane powołanie sądu rodzinngo. W rejonach, gdzie nie ma sądu rodzinngo, sprawy rodzinne są rozpatrywane przez sądy cywilne pod nazwą sąd rodzinny. Jak widać, sądy rodzinne są traktowane na równi z sądami cywilnymi, ale sądy rodzinne składają się z jednego sędziego, podczas gdy sądy cywilne zazwyczaj składają się z trzech sędziów.


Sędziowie Sądów Rodzinnych

Sędziowie sądów rodzinnych muszą być wcześniej zamężni, mieć dzieci i mieć ukończone 30 lat.


Co to jest Nocny Sąd Rodzinny?

W sądach, zwłaszcza na etapie wnioskowania o rozpoczęcie postępowania, nie jest znane, do którego sądu rodzinengo zostanie przekazany akt sprawy, dlatego wnioski w sprawach skierowane są do Sądu Rodzinnego nocy. Sąd Rodzinny nocny może wykonywać czynności, które mają miejsce przed ustaleniem numeru sądu rodzinengo. Ponadto w czasie przerw sądowych lub innych dni wolnych, sądy nocne są wyznaczane do prowadzenia pilnych spraw, co oznacza, że sądy rodzinne również ustalają zmienne sądy nocne.


Zadania Sądu Rodzinnego

Zadaniem sądów rodzinnych jest ochrona tureckiego społeczeństwa. Ponieważ rodzina stanowi podstawę tureckiego społeczeństwa, prawo nakłada na Państwo obowiązek stworzenia niezbędnej struktury dla ochrony rodzin, a zwłaszcza matki i dziecka. Faktycznie ochrona społeczeństwa zaczyna się od ochrony rodziny. W tym kontekście wiele spraw dotyczących prawa publicznego, takich jak pokrewieństwo, opieka, adopcja, jest rozpatrywanych przez sądy rodzinne.


Sądy rodzinne rozpatrują wszystkie sprawy dotyczące prawa rodzinnego, które znajdują się w drugiej księdze tureckiego Kodeksu Cywilnego. Dotyczą one rozwodów, separacji, małżeństw, zaręczyn, adopcji, pokrewieństwa, alimentów, opieki nad dziećmi oraz uznawania i egzekwowania zagranicznych orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących prawa rodzinnego.


Sprawy rozpatrywane przez Sąd Rodzinny obejmują między innymi:

• Sprawy rozwodowe na drodze porozumienia

• Sprawy sporne rozwodowe

• Sprawy rozwodu z powodu poważnego naruszenia podstaw małżeństwa (ciężka zdrada)

• Sprawy rozwodowe z powodu porzucenia

• Sprawy rozwodowe z powodu próby zabójstwa, okrutnego traktowania lub upokarzającego zachowania

• Sprawy rozwodowe z powodu popełniania przestępstw poniżających lub prowadzenia niemoralnego życia

• Sprawy rozwodowe z powodu choroby psychicznej

• Sprawy o roszczenia majątkowe i zadośćuczynienie w przypadku rozwodu

• Sprawy alimentacyjne

• Sprawy o podwyższenie alimentów

• Sprawy o obniżenie lub unieważnienie alimentów

• Sprawy o opiekę nad dziećmi

• Sprawy o podział majątku i rozwiązanie wspólności majątkowej w przypadku rozwodu

• Sprawy dotyczące rozwiązania zaręczyn

• Sprawy dotyczące odbioru biżuterii związanej z zaręczynami

• Sprawy dotyczące zobowiązań w meherze (posagu)

• Sprawy dotyczące zniesienia okresu oczekiwania po rozwodzie

• Sprawy adopcyjne

• Środki ostrożności dotyczące ochrony małżeństwa

• Sprawy separacyjne

• Rozpoznanie i wykonanie zagranicznych orzeczeń sądowych dotyczących prawa rodzinnego

• Sprawy dotyczące zezwolenia na korzystanie przez rozwiedzioną kobietę ze ślubnego nazwiska męża

• Sprawy dotyczące zezwolenia na korzystanie przez zamężną kobietę z jej nazwiska panieńskiego

• Sprawy dotyczące zezwolenia na zawarcie małżeństwa

• Sprawy dotyczące ochrony majątku rodzinnego

• Sprawy dotyczące zmiany nazwiska rodowego

• Wysłanie ostrzeżenia o opuszczeniu mieszkania

• Sprawy dotyczące ustalenia ojcostwa

• Sprawy dotyczące ustalenia pokrewieństwa

• Sprawy dotyczące wpisu lub skreślenia wpisu dotyczącego ochrony mieszkania rodzinnego

• Sprawy dotyczące odrzucenia pokrewieństwa

• Sprawy dotyczące opieki prawnej


Jak złożyć pozew o rozwód do Sądu Rodzinnego?

Aby złożyć pozew w sprawie dotyczącej prawa rodzinnego, należy przedstawić sądowi rodzinnemu pozew, dowody dotyczące sprawy, kopię dowodu osobistego i odpis pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi. Sąd rodzinny jest właściwym sądem do rozpatrywania spraw rozwodowych. W celu złożenia pozwu rozwodowego, należy dostarczyć szczególnie sporządzone pełnomocnictwo, które jest specjalnie dostosowane do rozwodu. Pełnomocnictwo to powinno zawierać również zdjęcie.


Pozew rozwodowy jest przygotowywany przez strony lub za pośrednictwem adwokata. W liście rozwodowym należy jasno przedstawić podstawowe i ogólne przyczyny rozwodu, sposób udowodnienia tych przyczyn za pomocą jakich dowodów, fakty, przyczyny prawne, a przede wszystkim żądania muszą być wyraźnie określone.


Pozew rozwodowy jest składany w biurze doręczeń w sądzie, a biuro doręczeń nadaje sprawie numer sądu, który będzie rozpatrywał sprawę.


Po złożeniu wniosku w biurze doręczeń i przedstawieniu formularza doręczenia, który wskazuje opłaty, wniesienie opłat i kosztów oraz przedstawienie go biuru doręczeń, zostaje ustalony numer sądu i akt sprawy zostaje otwarty.


Jak złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego?

Wnioski do sądu rodzinnego składane są na piśmie, ponieważ stosuje się pisemne postępowanie sądowe. Aby złożyć wniosek, należy złożyć wniosek o zasadniczej sprawie lub inny wniosek dotyczący sprawy rodziny, spełniający wymogi Kodeksu Postępowania Cywilnego. Złożenie wniosku wymaga również uiszczenia opłat i kosztów, które są powiązane z odbiorem formularzy rozliczeniowych od biura doręczeń.


Jak złożyć pozew do Sądu Rodzinnego?

Nie należy składać pozwów do sądu rodzinnego w sprawach, które nie należą do kompetencji tego sądu. Jeśli jednak pozew zostanie złożony do sądu rodzinnego, pomimo braku jego właściwości, sąd może orzec o bezwzględnej niewłaściwości sprawy i skierować akt sprawy do właściwego sądu.


Zatem pozwu można złożyć do sądu rodzinnego tylko w sprawach, które należą do kompetencji tego sądu. Aby złożyć pozew, należy przygotować pozew, dowody i inne załączniki, pełnomocnictwo oraz opłacić opłaty i koszty sądowe.


Pośrednictwo i mediacja rodzinna w Sądzie Rodzinnym

Pośrednictwo w sprawach rozwodowych jest obecnie szeroko omawiane i w ostatnim kwartale 2023 roku oczekuje się, że zostanie przygotowany projekt ustawy. Obecnie, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, zgodnie z art. 7/1 Ustawy o Sądach Rodzinnych, sądy rodzinne najpierw zachęcają strony do osiągnięcia ugody. W ramach tego przepisu, w przypadku braku możliwości rozwiązania przez porozumienie lub dobrowolnego pośrednictwa rodzinny mediacja rozwodowa, tj. mediacja rozwodowa, sprawy są kontynuowane i prowadzone dochodzenie w sprawie.


Comments


bottom of page