top of page
Szukaj

Zakładanie firmy w Turcji - rodzaje firm

Zgodnie z tureckim Kodeksem Handlowym istnieje pięć różnych rodzajów firm w Turcji.

Są to:

  1. Spółka Akcyjna,

  2. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

  3. Spółka Komandytowa,

  4. Spółka Komandytowo-Akcyjna,

  5. Spółdzielnia.

Spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka komandytowo-akcyjna są spółkami kapitałowymi. W spółkach kapitałowych wspólnicy ponoszą odpowiedzialność tylko za zobowiązania, do jakich zobowiązali się wkładem kapitałowym.


Spółka komandytowa oraz spółka jawna to spółki osobowe. W spółkach osobowych wspólnicy ponoszą drugorzędne i nieograniczone zobowiązania wobec długów spółki.


Założenie tych firm, ich podstawowe cechy i funkcjonowanie regulowane są w Kodeksie Handlowym nr 6102. Co do spółdzielni, stosuje się przede wszystkim Ustawę o Spółdzielniach nr 1163.

Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są najczęściej spotykanymi rodzajami firm w Turcji. Około 82% wszystkich firm to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, około 13% to spółki akcyjne, a około 4% to spółdzielnie. Łączna liczba spółek jawnych i komandytowych wynosi około 1%.

SPÓŁKA AKCYJNA (tur. anomim şirket)

Spółka akcyjna to firma, której kapitał jest określony, podzielony na akcje, a odpowiedzialność za jej długi ogranicza się tylko do majątku firmy.


Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 tureckich lir. Dla spółek akcyjnych niepublicznych przyjmujących system kapitału zarejestrowanego, minimalny kapitał początkowy może wynosić co najmniej 100 000 tureckich lir. Co najmniej jedna czwarta wartości nominalnej zadeklarowanych udziałów w gotówce musi zostać wpłacona przed rejestracją. Pozostała kwota jest płatna w ciągu 24 miesięcy po rejestracji firmy. Harmonogram płatności może być ustalony w statucie spółki lub przez zarząd.


Posiadacze udziałów są odpowiedzialni wobec firmy tylko za udziały kapitałowe, które zadeklarowali.


Spółki akcyjne mogą być zakładane dla dowolnych celów gospodarczych i dziedzin, które nie są zakazane przez prawo.


Spółka akcyjna posiada statut zarejestrowany w handlowym rejestrze sądowym w miejscu swojej siedziby.


Spółki akcyjne mogą emitować akcje na okaziciela lub na okaziciela, reprezentujące udziały. Ponadto, mogą emitować obligacje i inne instrumenty dłużne.


Może być założona jednoosobowa anonimna spółka akcyjna. Osoby fizyczne i prawne mogą być akcjonariuszami.


Zasada jest taka, że ​​do przeniesienia udziałów nie jest potrzebna zgoda zgromadzenia akcjonariuszy. Posiadacze udziałów mogą swobodnie przekazywać swoje udziały innym osobom.

Anonimne spółki akcyjne, które prowadzą określone rodzaje działalności lub przekraczają określone progi w zakresie aktywów bilansowych, rocznych przychodów ze sprzedaży i liczby pracowników, są podległe niezależnej kontroli.


Anonimne spółki akcyjne są jedynym rodzajem spółek, których udziały mogą być oferowane publicznie i notowane na giełdzie.SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tur. limited şirket)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma, której kapitał jest określony, podzielony na udziały, a odpowiedzialność za jej długi ogranicza się tylko do majątku firmy.


Może istnieć spółka jednoosobowa z ograniczoną odpowiedzialnością. Liczba wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może przekroczyć pięćdziesięciu. Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne lub prawne.


Wspólnicy nie są odpowiedzialni za długi firmy, tylko za wpłacone udziały kapitałowe oraz ewentualne dodatkowe opłaty i świadczenia przewidziane w umowie spółki. Wspólnicy odpowiadają w stosunku do nieściągalnych długów publicznych w proporcji do ich udziałów kapitałowych.


Podstawowy kapitał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi co najmniej 10 000 tureckich lir. Całość kapitału wpłaconego w gotówce może być wpłacona w ciągu 24 miesięcy po rejestracji spółki. Harmonogram płatności może być ustalony w umowie spółki lub przez zarząd.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada umowę spółki zarejestrowaną w handlowym rejestrze sądowym w miejscu swojej siedziby.


W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być emitowane udziały na okaziciela.


Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być oferowane publicznie.


Przeniesienie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zgody zgromadzenia wspólników.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma dwa organy:


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zazwyczaj organ właściwy do podejmowania ważnych decyzji dotyczących firmy (np. zmiana umowy spółki, wybór zarządu, wybór rewidenta, likwidacja firmy itp.), w którym są reprezentowani wszyscy wspólnicy.

ZARZĄD

Podstawowo odpowiedzialny za zarządzanie i reprezentowanie firmy. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być tylko jeden dyrektor. Przynajmniej jeden dyrektor musi być wspólnikiem firmy. Dyrektorzy nie muszą być obywatelami tureckimi ani nie muszą być osiedleni w Turcji.

Wybrane nazewnictwo spółek z o.o. na świecie:

Stany Zjednoczne Ameryki Północnej: Limited Liability Company (LLC)

Unia Europejska: Societas Privata Europaea (SPE)

Niemcy: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Wielka Brytania: Private Limited Company (Ltd, Limited)

Francja, Belgia, Szwecja: Societé à Responsabilité Limiteé (SARL, SàRL)

Włochy: Società a Responsabilità Limitata (Srl)

Hiszpania: Sociedad Limitada (S.L.)

Meksyk,Argentyna: Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L., S. de R.L.)
SPÓŁKA KOMANDYTOWA (tur. kolektif şirket)

Do spółki komandytowej mogą być wspólnikami tylko osoby fizyczne.


Spółka komandytowa zakłada się z co najmniej dwoma wspólnikami.


Wspólnicy spółki ponoszą solidarną, drugorzędną odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki.


Każdy z wspólników ma prawo i obowiązek zarządzania spółką oddzielnie. Jednakże, sprawy zarządzania mogą zostać powierzone jednemu, kilku lub wszystkim wspólnikom na podstawie umowy spółki lub większościowego postanowienia wspólników.


W spółkach komandytowych nie ma wymogu kapitałowego.SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (tur. komandit şirket)

Istnieją dwie rodzaje spółek komandytowych: spółka komandytowa zwykła i spółka komandytowo-akcyjna.


Spółka komandytowa zwykła jest spółką osobową, natomiast spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową.


Najważniejszą cechą spółki komandytowej jest współistnienie wspólników ograniczonej odpowiedzialności i nieograniczonej odpowiedzialności. Niektórzy wspólnicy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, podczas gdy inni nieograniczoną. Spółkę komandytową można założyć przez co najmniej dwóch osób, z których jedna jest wspólnikiem komandytowym (nieograniczonej odpowiedzialności), a druga wspólnikiem komandytowym (ograniczonej odpowiedzialności). Wspólnicy komandytowi mogą być tylko osobami fizycznymi. Wspólnicy komandytowi mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi.


Odpowiedzialność wspólnika komandytowego jest podobna do odpowiedzialności wspólnika spółki komandytowej. Wierzyciele, których roszczenia nie mogą być pokryte z majątku spółki, mogą dochodzić ich wobec wspólników komandytowych. Wspólnicy komandytowi mają prawo zarządzania spółką.


Odpowiedzialność wspólnika komandytowego jest ograniczona do wysokości wkładu kapitałowego, który zobowiązał się wnosić lub wnosił. Wspólnik komandytowy nie może zarządzać spółką.SPÓŁDZIELNIA (tur. kooperatif)

Spółdzielnia to forma spółki handlowej, która nie jest ani spółką osobową, ani spółką kapitałową, ale jest jedną z rodzajów spółek handlowych, podobnie jak wymienione inne rodzaje spółek.


Spółdzielnia to zmienne spółki wspólnikowe i zmienne spółki kapitałowe, zakładane przez osoby fizyczne i prawne, celem wzajemnej pomocy, solidarności i poręczenia w celu zaspokojenia określonych interesów ekonomicznych wspólników, zwłaszcza związanych z zawodem lub utrzymaniem, za pomocą wkładów pracy i finansowych.


Spółdzielnia zakłada się z co najmniej siedmioma wspólnikami, z wyjątkiem specjalnych rodzajów.


Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech osób, które są obywatelami tureckimi i spełniają inne wymagane warunki, z wyjątkiem specjalnych rodzajów. Członkowie rady nadzorczej mogą być wybierani na okres do czterech lat, chyba że statut stanowi inaczej. Jeśli nie ma innych postanowień, mogą być ponownie wybierani.


Każdy wspólnik zobowiązuje się do przynajmniej jednej i maksymalnie pięciu tysięcy udziałów. Wartość udziału wynosi 100 lirów tureckich.


Z zastrzeżeniem postanowień statutu, spółdzielnia może postanowić, że wspólnicy poniosą ograniczoną odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki, odpowiadając drugorzędną nieograniczoną odpowiedzialnością lub ograniczoną odpowiedzialnością, nieprzekraczającą określonej kwoty, powyżej zobowiązanej kwoty udziałowego kapitału.


Zgromadzenie ogólne wybiera co najmniej jednego rewidenta na okres co najmniej roku jako organ nadzorczy kooperatywy. Rewidenci muszą spełniać warunki członków rady nadzorczej.


W zgromadzeniu ogólnym spółdzielni mogą uczestniczyć wszyscy wspólnicy, z wyjątkiem tych, którzy nie są wspólnikami, co najmniej trzy miesiące przed zgromadzeniem ogólnym. To wymaganie nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych.コメント


bottom of page