top of page
Szukaj

Czy obcokrajowcy mogą odzyskać składki emerytalne z SGK pracując legalnie w Turcji?

Osoby, które nie spełnią wymaganej liczby dni opłacania składek na emeryturę pomimo osiągnięcia wieku, mogą otrzymać pełny zwrot wpłaconych składek, jeśli złożą pisemny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub dyrekcji wojewódzkiej.


Jakie składki można odzyskać?

Na podstawie ust. 4/1 lit. a ustawy nr 5510 o Ubezpieczeniach Społecznych i Powszechnych Ubezpieczeniach Zdrowotnych od wynagrodzenia podlegającego składce wpłacana jest do SGK (tur. Sosyal Güvenlik Kurumu, dalej: SGK - odpowiednik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) składka w wysokości 34,5%. Zgodnie z ustawą nr 4447 o Ubezpieczeniu na Wypadek Bezrobocia, suma 3% udziałów w ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia jest przekazywana do kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. W przypadku otrzymania zwrotu składki w ramach płatności hurtowej, tylko udział pracownika w składkach emerytalnych (9%), który dotyczy oddziałów ubezpieczeń długoterminowych, może być pobrany z 34,5% całkowitej składki zapłaconej podczas pracy. Nie ma możliwości wypłaty w imieniu pracownika części pracodawcy i części ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego.


Zwrot składek w zakresie i rozumieniu art. 4/1-(b) ustawy Bağ-Kur

W zakresie 4/1b ustawy nr 5510 ubezpieczeni pracujący samodzielnie na własny rachunek i na rachunku płacą składki w wysokości stawki (34,5%) zapłaconej SGK za ubezpieczenia objęte 4/1a , dawniej SSK. Stawka zwrotu składki, jaką należy się ubezpieczonemu w ramach opłaty hurtowej, wynosi 20% z tytułu ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa, starości i renty rodzinnej. Kwoty zwrotu składek podawane są w formie wypłaty hurtowej (jednorazowej) zarówno dla pracowników, jak i osób samozatrudnionych prowadzących działalność na własny rachunek, za lata od roku, w którym składka przypada na datę pisemnego wniosku, zaktualizowaną o aktualny współczynnik aktualizacji każdego roku. W ten sposób składki zapłacone wiele lat temu nie topnieją w obliczu inflacji, co stwarza korzyść dla beneficjentów. Kwoty zwrotu podawane są w formie wypłaty hurtowej zarówno dla pracowników, jak i osób samozatrudnionych prowadzących działalność na własny rachunek, za lata od roku, w którym składka przypada na datę pisemnego wniosku, zaktualizowaną o aktualny współczynnik aktualizacji każdego roku. W ten sposób składki zapłacone wiele lat temu nie topnieją w obliczu inflacji, co stwarza korzyść dla beneficjentów.


Zwrot składek przekraczających pułap

Innym sposobem refundacji składek z SGK jest dokonywanie w imieniu pracownika wypłat przekraczających górną granicę dochodu na podstawie składki ubezpieczeniowej. Górna granica dochodu ze składki ograniczona jest do 7,5-krotności niższego dochodu podlegającego składce obowiązującej w danym okresie – 3 577,50 TL za rok 2021. Osoba może przekroczyć pułap, ponieważ otrzymuje zbyt wysokie wynagrodzenie lub może przekroczyć pułap, jeśli pracuje dla więcej niż jednego pracodawcy w tym samym czasie. Jeżeli składki opłacone z uwagi na to, że ubezpieczony pracuje w więcej niż jednym zakładzie pracy podlegającym temu samemu statusowi ubezpieczeniowemu, przekraczają kwotę do wyliczenia ponad górną granicę zarobków podlegających składce ustalonej dla statusu ubezpieczeniowego, któremu podlega , osoba ta może zażądać zwrotu tej nadpłaconej kwoty od SGK. W składkach przekraczających pułap refundowane są tylko kwoty oddziałów ubezpieczeń długoterminowych przypadające na udział pracownika, podobnie jak w przypadku wypłaty hurtowej, a nie ma refundacji składek opłacanych przez pracodawców.


Status zwrotu składek emerytalnych dla pracowników zagranicznych

Nie ma odrębnych przepisów dla cudzoziemców dotyczących procesu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne i warunków przejścia na emeryturę.    Z tego powodu wnioski tych osób o zwrot składek są oceniane zgodnie      z ogólnymi warunkami emerytalnymi w Turcji.

Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniu Społecznym nr 5510 pracownicy zagraniczni nie mogą odzyskać wpłat SGK dokonywanych na rswoją rzecz w Turcji. Jeśli jednak obcokrajowcy zawarli umowę dwustronną między Turcją a krajem, którego są obywatelami, mogą liczyć w swoim kraju składki SGK które płacili w Turcji, i skrócić je z okresu emerytalnego. Podobnie jak obywatele tureccy, zagwarantowane są również zabezpieczenia społeczne i prawa emerytalne pracowników zagranicznych.


Przykład:

  • Biorąc pod uwagę warunki emerytalne osób ubezpieczonych po raz pierwszy po 01.05.2008 r., osoba powinna osiągnąć wiek emerytalny stosując 7200 dni dni składkowych. Wiek emerytalny wynosi 60 lat dla mężczyzn i 58 lat dla kobiet. Po spełnieniu wszystkich tych warunków jednostka może przejść na emeryturę.

  • 47-letni cudzoziemiec, obywatel Kazachstanu, opłacał składki w ramach tureckiego systemu ubezpieczeń społecznych od lipca 2016 roku i rozwiązał umowę o pracę z dniem 2021 roku. Cudzoziemiec, który nie będzie w stanie spełnić warunków emerytalnych, wyjedzie z Turcji, ponieważ umowa o pracę wygaśnie i nie będzie mógł wypełnić obowiązkowych 7200 dni składkowych.

  • Ponieważ nie ma podpisanej umowy o zabezpieczeniu społecznym między tymi dwoma krajami, składki nie mogą być zwracane ani przekazywane po odejściu z pracy.

  • Aby otrzymać zwrot, osoba musi osiągnąć wiek emerytalny (60/58 lat). Po spełnieniu wymogu wiekowego zwrot składki może być dokonany, jeśli pisemny wniosek zostanie złożony do instytucji zabezpieczenia społecznego w Turcji za pośrednictwem instytucji zabezpieczenia społecznego w Kazachstanie.


Z którymi krajami Turcja podpisała umowy o zabezpieczeniu społecznym?Comments


bottom of page