top of page
Szukaj

System podatkowy w Turcji w zarysie

Podatek od towarów i usług VAT

Standardowa stawka VAT w Turcji to 18%, obniżoną stawkę, czyli 8% stosuje się do niektórych produktów, takich jak np. tekstylia.

Tureckie zasady dotyczące podatku VAT zawierają „mechanizm odwrotnego obciążenia VAT”, który wymaga obliczenia podatku VAT przez podmioty będące rezydentami od płatności na rzecz osób w obcych krajach. W ramach tego mechanizmu VAT jest obliczany i płacony do odpowiedniego urzędu skarbowego przez podmiot będący rezydentem. Podmiot będący rezydentem traktuje ten podatek VAT jako podatek naliczony i kompensuje go w tym samym miesiącu. Podatek VAT nie stanowi obciążenia podatkowego dla podmiotu będącego rezydentem lub nierezydenta, z wyjątkiem jego wpływu na przepływy pieniężne względem tego pierwszego, jeżeli nie ma wystarczającego podatku VAT należnego, aby zrównoważyć podatek naliczony.

Handel zagraniczny: import i eksport

VAT jest również pobierany w punkcie importu. Stawka VAT jest taka sama jak stawka stosowana w przypadku transakcji w kraju pochodzenia. Podstawą podatku VAT jest wartość towarów do celów podatku celnego plus wszelkie podatki należne w punkcie importu oraz wszystkie wydatki poniesione do momentu zarejestrowania jednolitego dokumentu administracyjnego.


Do celów podatku VAT każdy import towarów lub usług do Turcji jest transakcją podlegającą opodatkowaniu, niezależnie od statusu importera lub charakteru transakcji. Aby wyrównać obciążenia podatkowe związane z importem i krajowymi dostawami towarów i usług, podatek VAT jest nakładany tylko na import towarów i usług podlegających opodatkowaniu w Turcji.


W związku z tym każda transakcja zwolniona w Turcji może być również zwolniona przy imporcie. Podatek VAT od importu jest nakładany według tych samych stawek, które obowiązują w przypadku krajowej dostawy towarów i usług.


Cła i handel zagraniczny

Nie ma podatku celnego od handlu między UE a Turcją, z wyjątkiem niektórych produktów (np. Produktów rolnych i stalowych). Ważne jest jednak, aby importowane towary były importowane razem z certyfikatem przewozowym A.TR. potwierdzającym, że towary znajdują się w swobodnym obrocie.


W niektórych przypadkach, takich jak czasowy przywóz lub uszlachetnianie czynne, administracja celna wymaga pewnego rodzaju listu gwarancyjnego w celu zabezpieczenia podatków. Kwota tej gwarancji obejmuje wszystkie podatki należne w przypadku importu.


W przypadku umów o wolnym handlu towary muszą zostać przywiezione z certyfikatem EUR.1, potwierdzającym ich kraj pochodzenia, aby móc skorzystać z umowy o wolnym handlu.


Po zmianach w tureckiej polityce gospodarczej w latach 80. nastąpił szybki wzrost wolumenu handlu zagranicznego Turcji. Turcja jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Światowej Organizacji Celnej (WCO). Turcja podpisała „Decyzję nr: 1/95 w sprawie wdrożenia unii celnej” z Unią Europejską (UE) w dniu 1 stycznia 1996 r. I zmieniła swój kodeks celny i przepisy prawne zgodnie z kodeksem celnym UE.


Według unii celnej, z wyjątkiem niektórych towarów (np. Produktów rolnych i stalowych), handel między Turcją a Unią Europejską nie jest obciążony podatkiem celnym, o ile towary są importowane do Turcji z potwierdzeniem przewozowym A.TR. że towary znajdują się w swobodnym obrocie w Unii Europejskiej.


W celu zharmonizowania handlu zagranicznego Turcja podpisała również kilka umów o wolnym handlu (FTA) z partnerami handlowymi Unii Europejskiej.


Turecki kodeks celny jest bardzo podobny do kodeksu UE, a jego celem jest harmonizacja praktyk celnych Turcji z praktykami celnymi UE.


Ponadto, jeśli transakcja importowa nie jest przeprowadzana w gotówce, istnieje specjalny Fundusz Wsparcia Wykorzystania Zasobów (RUSF), który należy również zapłacić podczas importu. RUSF jest specjalnym rodzajem funduszu stosowanym do importu na podstawie kredytu. Zgodnie z przepisami RUSF każdy przywóz dokonany na kredyt (jeżeli płatność związana z przywozem nie zostanie zapłacona przed faktycznym przywozem) podlega specjalnej płatności w wysokości 6% wartości towarów, które mają zostać przywiezione. Ważnymi kryteriami są termin płatności i to, czy jest to płatność gotówkowa czy płatność na kredyt.


Stawki podatków dochodowych i innych

 1. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 22%.

 2. Termin zwrotu CIT – 25. dzień czwartego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

 3. Termin płatności końcowej CIT – 30 dzień czwartego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

 4. Szacunkowe terminy płatności CIT – Zaliczka na podatek kwartalny jest płatna 17 dnia drugiego miesiąca następującego po każdym kwartale.

 5. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 35%.

 6. Zyski kapitałowe podlegają normalnej stawce CIT.

 7. Stawki podatku u źródła (dywidendy / odsetki / opłaty licencyjne):

 • Rezydent: nie obowiązuje,

 • Nierezydent: 15/10/20,

 • Stawki podatku od zysków kapitałowych (CGT),

 • Wskaźnik zysków kapitałowych przedsiębiorstw.

Comentários


bottom of page