top of page
Szukaj

Przemoc wobec kobiet - ochrona, skarga i pomoc (Turcja)

Co to jest przemoc wobec kobiet, jak chronić kobiety przed przemocą, jakie są drogi składania skargi?

Przemoc wobec kobiet - definicja

Przemoc wobec kobiet to szerokie spektrum form przemocy, które są wymierzone w kobiety ze względu na ich płeć. Przemoc wobec kobiet może występować w różnych sferach życia, takich jak dom, praca, społeczeństwo, a także w związkach międzyludzkich. Przemoc wobec kobiet obejmuje różne rodzaje przemocy, takie jak przemoc fizyczna, przemoc seksualna, przemoc emocjonalna, przemoc ekonomiczna i wiele innych.


Formy przemocy wobec kobiet


Przemoc fizyczna

Obejmuje działania, które prowadzą do zadawania ciała kobiety, takie jak bicie, popychanie, zadawanie obrażeń fizycznych, duszenie, raniące, itp.

Przemoc seksualna

Obejmuje wszelkie formy naruszania godności i integralności seksualnej kobiety, takie jak gwałt, napaść seksualna, molestowanie seksualne, wymuszenie stosunku płciowego, itp.

Przemoc emocjonalna

Obejmuje działania, które mają na celu kontrolowanie, manipulowanie i poniżanie kobiety emocjonalnie, takie jak zastraszanie, poniżanie, obrażanie, izolowanie, groźby, itp.

Przemoc ekonomiczna

Obejmuje ograniczanie dostępu kobiety do zasobów finansowych i ekonomicznych, kontrolowanie jej finansów, pozbawianie jej dochodu, odmawianie pracy, kontrolowanie wydatków, itp.

Inne formy przemocy

Istnieje wiele innych form przemocy wobec kobiet, takich jak przemoc cyfrowa (np. stalking, szantaż, nękanie w internecie), przemoc reprodukcyjna (np. przymusowa sterylizacja, przymusowa aborcja), przemoc psychiczna i wiele innych.

Drogi składania skargi i ochorny przed przemocą

Jeśli jesteś ofiarą przemocy, istnieje wiele instytucji, organizacji i służb, do których możesz się zwrócić w celu uzyskania pomocy i ochrony. Oto niektóre z nich:

 • Valilik

 • Kaymakamlık

 • Kolluk Güçleri

 • Adli Makamlar (Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Mahkemeleri)

 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri

 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

 • Sağlık Kuruluşları

 • ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı

 • ALO 155 Polis İmdat

 • ALO 156 Jandarma İmdat

 • İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri

 • Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri

 • Baroların Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım Kuruluşları

 • Kadın Sivil Toplum Kuruluşları


Sposoby składnia skargi przed sądem i organami administracyjnymi w celu ochrony przed przemocą
 1. Środki podjęte przez władze administracyjne (Gubernatorstwo - Valilik):

  1. Zapewnienie odpowiedniego miejsca schronienia dla kobiety i ewentualnie jej dzieci, zarówno w miejscu ich pobytu, jak i w innym miejscu.

  2. Udzielenie tymczasowego wsparcia finansowego, z zastrzeżeniem innych pomocy przewidzianych przez inne przepisy.

  3. Udzielanie wsparcia i poradnictwa w zakresie psychologicznym, zawodowym, prawny i społecznym.

  4. W przypadku istnienia zagrożenia życia, tymczasowe objęcie ochroną na wniosek zainteresowanej osoby lub z urzędu.

  5. W razie konieczności, zapewnienie możliwości korzystania z żłobka, z uwzględnieniem okresu czterech miesięcy dla osób powyżej 16. roku życia, które mają dzieci, oraz okresu dwóch miesięcy dla osób pracujących, nieprzekraczającego połowy miesięcznej minimalnej krajowej pensji netto ustalonej rocznie, pokrywanego z odpowiedniego budżetu resortu na podstawie odpowiednich dokumentów.

  6. Środki wymienione w przypadkach, w których zwłoka jest nie do przyjęcia, mogą być podjęte również przez właściwe organy ścigania. Dowody należy przedłożyć władzy administracyjnej najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po dacie podjęcia decyzji. Środki, które nie zostały zatwierdzone przez władze administracyjne w ciągu 48 godzin, ulegają automatycznemu zniesieniu.


2. Środki podjęte przez Sędziego Sądu Rodzinnego:

 1. Zapewnienie, że nie ma groźby przemocy wobec ofiary przemocy, takiej jak groźby, obraźliwe lub poniżające słowa i zachowanie.

 2. Natychmiastowe usunięcie sprawcy lub sprawców przemocy z miejsca wspólnego zamieszkania lub miejsca pobytu i przydzielenie chronionej osobie miejsca zamieszkania.

 3. Zapewnienie, że sprawcy nie zbliżają się do miejsc zamieszkania, szkoły i miejsca pracy osób objętych ochroną.

 4. Jeśli już istnieje orzeczenie o prawie do kontaktów osobistych z dziećmi, kontakty te powinny odbywać się pod opieką osoby towarzyszącej, a kontakt może być ograniczony lub całkowicie odebrany.

 5. Jeśli to konieczne, zapewnienie, że osoba objęta ochroną nie zbliża się do jej krewnych, świadków ani do miejsc, w których mogą się znajdować jej dzieci lub kontakt z nimi jest wskazany.

 6. Nieuszkadzanie osobistych przedmiotów i mebli osoby objętej ochroną.

 7. Zapewnienie, że osoba objęta ochroną nie jest niepokojona poprzez środki komunikacji lub w inny sposób.

 8. Wydanie broni, która jest dozwolona prawnie do przechowywania lub przenoszenia, odpowiednim organom ścigania.

 9. Jeśli osoba jest zobowiązana do noszenia broni ze względu na wykonywaną pracę publiczną, nawet jeśli ma broń w swoim posiadaniu z powodu tej pracy, musi ją oddać do instytucji.

 10. Osoba objęta ochroną nie może spożywać alkoholu ani używać narkotyków lub środków pobudzających w miejscach, gdzie przebywają osoby objęte ochroną, ani nie zbliżać się do nich. Jeśli ma uzależnienie, powinna zostać poddana badaniom lekarskim i leczeniu, w tym hospitalizacji, a także zapewnione zostanie jej badanie i leczenie.

 11. Zapewnienie osoby objętej ochroną badania lub leczenia w placówce medycznej.

 12. Zmiana miejsca pracy.


Jeśli osoba jest zamężna, ustalenie miejsca zamieszkania oddzielonego od wspólnego miejsca zamieszkania, jeśli takie warunki określa art. 4721 z dnia 22/11/2001 r. w tureckim kodeksie cywilnym, na wniosek osoby objętej ochroną.


Jeżeli stwierdzi się, że dla osoby objętej ochroną istnieje zagrożenie życia i inne środki ochrony nie są wystarczające, a zainteresowana osoba wyraziła świadomą zgodę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27/12/2007 r. nr 5726 w sprawie ochrony świadków, można zmienić jej dane identyfikacyjne i inne dane i dokumenty.


Aplikacja KADES

KADES to oficjalna aplikacja stworzona w celu przeciwdziałania przemocy, molestowaniu i innym negatywnym działaniom wobec kobiet i dzieci.


KADES to aplikacja opracowana przez Generalną Dyrekcję Policji w Turcji. Celem tej aplikacji jest zapobieganie wzrostowi przemocy wobec kobiet, który ostatnio znacznie się zwiększył. Dzięki tej aplikacji kobiety znajdujące się w niebezpieczeństwie mogą za pomocą jednego przycisku zgłosić swoją lokalizację policji.
Opmerkingen


bottom of page