top of page
Szukaj

Uprowadzenie dziecka przez rodzica do innego kraju

Zgodnie z prawem międzynarodowym Konwencja Haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę będzie miała zastosowanie do spraw dotyczących porwań międzynarodowych. Konwencja haska z dnia 25 października 1980 r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę to wielostronny traktat, który ma na celu ochronę dzieci przed szkodliwymi skutkami nielegalnego uprowadzenia i przetrzymywania poza granicami międzynarodowymi.

Konwencja ustanowiła mechanizm współpracy między wszystkimi państwami-sygnatariuszami w celu zorganizowania powrotu nielegalnie przemieszczonego dziecka w trybie pilnym, bez konieczności rozstrzygania zasadności prawa do opieki.


Zgodnie z postanowieniami Konwencji Haskiej, a w szczególności jej artykułu 1, celem tej Konwencji jest zapewnienie natychmiastowego powrotu dzieci nielegalnie przesiedlonych lub przetrzymywanych w którymkolwiek Umawiającym się Państwie oraz zapewnienie skutecznego poszanowania w innych Umawiających się Państwach w zakresie opieki i prawo do odwiedzin istniejących w Umawiającym się Państwie.

Artykuł 2 pozwala na ustanowienie procedur awaryjnych umożliwiających szybki powrót dzieci.


Nakaz przeszukania może zostać wydany przeciwko osobie lub rodzicowi, który bezprawnie uprowadził dzieci. Ten nakaz przeszukania jest następnie natychmiast przekazywany do akt osób poszukiwanych.

Od tego czasu w przypadkach, gdy osoba jest sprawdzana przez policję lub żandarmerię, lub gdy próbuje wjechać lub opuścić terytorium, zainteresowana osoba byłaby natychmiast aresztowana i umieszczona w areszcie policyjnym.

Turcja jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej od 1955 r., a 7 października 2016 r. podpisała i ratyfikowała Konwencję Haską, która daje jej prawo do wdrożenia procedur nadzwyczajnych umożliwiających powrót do Turcji nielegalnie uprowadzonych dzieci.


Zgodnie z art. 11 konwencji umawiające się państwa muszą zorganizować na drodze sądowej postępowanie w sprawie powrotu dziecka w ciągu sześciu tygodni od złożenia wniosku o powrót złożonego za pośrednictwem centrali państwa, na którego terytorium dziecko miało miejsce zwykłego pobytu przed jego uprowadzeniem.


Konwencja Haska ma zastosowanie do dzieci do 16 roku życia.

Konwencja haska to traktat, który przewiduje sprawny powrót dziecka do kraju zwykłego pobytu. Pomiędzy krajami członkowskimi traktatu „miejsce stałego pobytu” oznacza kraj, w którym dziecko zamieszkiwało bezpośrednio przed jego zniknięciem.


Traktat wdraża dwa bardzo ważne działania prawne dla rodziców, uprowadzonego dziecka jeżeli rodzic prawidłowo złoży petycję do wymaganych organów przez które rodzic, który uprowadził dziecko zostanie postawiony w stan oskarżenia:

  1. Zapewnia szybki powrót dzieci bezprawnie wywiezionych lub zatrzymanych w innym kraju

  2. Zapewnia, że prawa do opieki i dostępu do dzieci na mocy przepisów jednego kraju są przestrzegane w innym kraju

JK Law & Consulting pomaga w przygotowaniu do złożenia formalnego wniosku na podstawie Konwencji Haskiej, zwracając szczególną uwagę na szczegóły i rozpatrując każdy niuans sprawy. Pomagamy skompilować całą dokumentację pomocniczą i ewidencję oraz będziemy mogli wspólnie z Klientem podejmować strategiczne decyzje.


Comments


bottom of page