top of page
Szukaj

Jak uzyskać pozwolenie na pracę w Turcji?

Zaktualizowano: 1 paź 2021

Informacje ogólne

Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca jest zobowiązany do złożenia wniosku do Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych („Ministerstwo”) zgodnie z procedurami i zasadami określonymi zgodnie z Międzynarodowym Prawem Pracy nr 6735 (dalej: Ustawa UIK) i uzyskania zezwolenia na pracę dla danego cudzoziemca. W tym kontekście osoba ubiegająca która ubiega się o zezwolenie na pracę powinna pracować lub aktywnie pracować w Turcji, odbyć lub już odbyć szkolenie zawodowe u pracodawcy; jest usługodawcą transgranicznym przebywający w kraju w celu świadczenia usług czasowych; oraz osoby fizyczne i prawne ubiegające się o zatrudnianie lub zatrudnianie cudzoziemców w Turcji - zezwolenie o pracę jest rozpatrywane w zakresie Międzynarodowego Prawa Pracy. W przypadku zatrudniania niezarejestrowanych cudzoziemców wbrew obowiązkowi określonym w Ustawie UIK, wobec pracodawcy będą zastosowane wysokie kary administracyjne. Ponadto praca i transakcje cudzoziemców zwolnionych z uzyskania zezwolenia na pracę odbywają się zgodnie z przepisami UIK. Turcja jest stroną umów dwustronnych lub wielostronnych, których postanowienia konwencji międzynarodowych są przestrzegane.


Wniosek

Wnioski o pozwolenie na pracę można składać w kraju lub za granicą. Wnioski należy kierować bezpośrednio do Ministerstwa na terenie kraju, natomiast wnioski zagraniczne składane za granicą należy dostarczyć do ambasady lub konsulatu Republiki Turcji w kraju, którego osoba aplikująca jest obywatelem lub w kraju gdzie znajduję się ambasada lub konsulat Republiki Turcji.


Wnioski na terenie kraju składane są drogą elektroniczną. Z tego powodu pracodawca lub jego prawny przedstawiciel musi wypełnić wniosek, uzyskując hasło do platformy e-devlet z PTT, a następnie w wyznaczonym terminie złożyć wymagane formularze i dokumenty w Ministerstwie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie rozważano możliwości samodzielnego ubiegania się przez cudzoziemca o zezwolenie na pracę bez pracodawcy.


Wymagane dokumenty do wniosków o pozwolenie na pracę różnią się w zależności od rodzaju zezwolenia na pracę.


Rodzaje pozwoleń

W Ustawie UIK przewidziano pięć (5) rodzajów zezwoleń na pracę:

1. Zezwolenie na pracę tymczasową

2. Nieograniczone zezwolenie na pracę

3. Niezależne zezwolenie na pracę

4. Turkusowa karta

5. Wyjątkowe zezwolenie na pracę


1. Zezwolenie na pracę tymczasową

Okresowe zezwolenie na pracę jest udzielane na okres maksymalnie jednego (1) roku na pierwszy wniosek o podjęcie pracy na określonym stanowisku pracy lub przedsiębiorstwie należącym do określonego pracodawcy lub na tym samym stanowisku tego samego pracodawcy, na podstawie umowy o pracę cudzoziemca lub na czas wykonywania pracy. Z końcem jednego (1) roku, czas trwania zezwolenia na pracę może zostać przedłużony maksymalnie o dwa (2) lata w pierwszym wniosku o przedłużenie i do trzech (3) lat w kolejnych wnioskach o przedłużenie, aby móc pracować dla tego samego pracodawcy.


Podania o pracę u innego (nowego) pracodawcy są traktowane jako pierwszy wniosek, a pozwolenie na pracę może zostać wydane na maksymalnie jeden (1) rok.


2. Pozwolenie na pracę na czas nieokreślony

Cudzoziemiec, który może uzyskać zezwolenie na pracę na czas nieokreślony:

a) Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt długoterminowy zgodnie z Ustawą o Cudzoziemcach i Ochronie Międzynarodowej nr 6458 (YUKK) oraz

b) Cudzoziemiec, którzy co najmniej przez osiem (8) lat legalnie pracował w Turcji.


3. Niezależne pozwolenie na pracę

Niezależne zezwolenie na pracę w Turcji, czyli niezależnie od tego, czy inne osoby są zatrudnione, czy też nie, takie zezwolenie jest jest przyznawane obcokrajowcom, którzy chcą pracować na swoje nazwisko i konto, czyli chcą prowadzić własną działalność gospodarczą.


W świetle Tureckiego Kodeksu Handlowego, obcokrajowiec, który obok prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, zajmując stanowiska kierownicze w już utworzonej firmie tureckiej również może ubiegać się o niezależne pozwolenie o pracę.


Wolne zawody regulowane specjalnymi przepisami zezwalają na pracę cudzoziemcom, pod warunkiem spełnienia specjalnych warunków określonych w ustawach regulujących wykonywanie danego zawodu.


Turecki ustawodawca nie wymaga żadnego okresu na złożenie wniosku o niezależne zezwolenie na pracę. Niezależne pozwolenie na pracę jest udzielane na czas określony. Z drugiej strony nie jest określony czas maksymalny wydania wyżej określonego zezwolenia.


4. Turkusowa Karta

Zgodnie z art. 11 Ustawy UIK oraz w świetle postanowień dotyczących międzynarodowej polityki pracy; na podstawie poziomu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wkładu naukowo-technicznego w działalność w Turcji lub inwestowanie w gospodarkę kraju i jego wpływ na zatrudnienie w Międzynarodowej Radzie Konsultacyjnej ds. Polityki Pracy, na tej podstawie turkusowa karta jest przyznawana cudzoziemcom, których wniosek został złożony i zaakceptowany zgodnie z procedurami i zasadami określonymi przez Ministerstwo.


Turkusowa karta jest wydawana pod warunkiem, że pierwsze trzy (3) lata pracy stanowią okres przejściowy. Ministerstwo może zażądać informacji i dokumentów dotyczących czynności wykonywanych przez pracodawcę lub cudzoziemca w okresie przejściowym.


Rejestracja na okres przejściowy karty turkusowej, która nie zostanie anulowana zgodnie z art. 15 Ustawy UIK w okresie przejściowym, zostaje cofnięta na wniosek cudzoziemca, a karta turkusowa wydawana jest na czas nieokreślony. Wniosek ten składa się od stu osiemdziesięciu (180) dni do końca okresu przejściowego, a w każdym przypadku przed upływem okresu przejściowego. Po upływie tego terminu wniosek o anulowanie rejestracji w okresie przejściowym zostaje odrzucony, a turkusowa karta traci ważność.


Zgodnie z przepisami ustawy, współmałżonek i dzieci cudzoziemca, który jest posiadaczem karty turkusowej i na którego utrzymaniu pozostają wyżej wymienione osoby, karta turkusowa zastępuje zezwolenie na pobyt dla wymienionych uprzednio osób.


Posiadacze karty turkusowej korzystają z uprawnień wynikających z zezwolenia na pracę na czas nieokreślony.


Przepisy dotyczące karty turkusowej mają zastosowanie do wykwalifikowanych cudzoziemców, za których uważa się osoby, które uzyskały uznanie w międzynarodowych środowiskach akademickich, osoby wyróżniające się w dziedzinie uznawanej za strategiczną dla Turcji w nauce, przemyśle i technologii, a także osoby, które wnoszą lub mają wnieść wkład w gospodarkę narodową Turcji w zakresie eksportu, zatrudnienia lub potencjału inwestycyjnego.


Przepisy dotyczące uzyskania karty turkusowej nie mają zastosowania do cudzoziemców objętych ochroną tymczasową.


5. Wyjątkowe zezwolenie na pracę

Zgodnie z art. 16 Ustawy UIK cudzoziemcy, którym można wydać wyjątkowe zezwolenie na pracę poprzez dokonanie określonych wyjątków w zakresie procedury, zasady i czasu ubiegania się o zezwolenie na pracę to osoby, które:

a) Określane są jako wykwalifikowana siła robocza pod względem poziomu wykształcenia, wynagrodzenia, doświadczenia zawodowego, wkładu w naukę i technologię oraz podobnych cech,

b) Określane są jako inwestor wykwalifikowany pod względem wkładu w naukę i technologię, poziomu inwestycji lub eksportu, wielkości zatrudnienia, jakie będą zapewniać i podobnych cech,

c) Bycie zatrudnionym przy projekcie realizowanym w Turcji przez pracodawcę na określony czas,

ç) Osoba posiadająca status posiadania korzeni tureckich określony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

d) Obywatel Tureckiej Republiki Cypru Północnego,

e) Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

f) Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową zgodnie z Ustawą nr 6458 (YUKK), uchodźca warunkowy, osoba ubiegająca się o status tymczasowej ochrony, bezpaństwowiec lub ofiara handlu ludźmi korzystająca z procesu wsparcia dla ofiar,

g) Osoba zamieszkująca w Turcji i pozostająca w związku małżeńskim z obywatelem Turcji,

i) Pracownicy i przedstawiciele organizacji międzynarodowych w Turcji, którzy nie legitymują się immunitetem dyplomatycznym państwa obcego,

h) Osoby, które odniosły sukces na poziomie międzynarodowym w dziedzinie nauki, kultury, sztuki lub sportu,

ı) Usługodawcy transgraniczni.


W przypadku cudzoziemców mogą obowiązywać wyjątki dotyczące stosowania art. 7, 9 i 10 Ustawy UIK.
Comments


bottom of page