top of page
Szukaj

Termin przedawnienia okazania czeku w tureckim prawnie handlowym

Temin przedstawienia czeku

"Termin przedstawienia czeku" stanowi istotną kwestię związaną z czekiem, który obecnie pełni kluczową rolę jako istotne narzędzie płatnicze w handlu. Kiedy czek zostaje wystawiony, istotne jest, aby został przedstawiony w określonych ustawowo terminach w celu ochrony praw wierzyciela. W niniejszym tekście postaramy się udzielić informacji na temat tego, czym jest okres przedstawienia czeku, jak jest obliczany, oraz jakie konsekwencje niosą ze sobą przekroczenia terminów przedstawienia czeku. Błędne lub nieterminowe dokonywanie operacji związanych z czekiem może prowadzić do znacznych utrat praw. Z tego powodu zalecamy dokładne przeczytanie naszego artykułu.Co to jest Termin Przedstawienia Czeku

Termin przedstawienia czeku to okres, w którym posiadacz czeku, mając na celu uzyskanie kwoty widniejącej na czeku, musi zwrócić się do banku, do którego przeniesiona została wierzytelność. Okres ten, znany jako termin przedstawienia czeku, różni się w zależności od różnych sytuacji i jest określony w przepisach prawa.

Turecki Kodeks Handlowy nr 6102 zawiera ogólne regulacje dotyczące czeku. Dodatkowo istnieje także specjalna Ustawa o Czekach nr 5941, która wprowadza szczególne uregulowania dotyczące czeków. W przypadku analizy prawnej, obie regulacje prawne powinny być rozpatrywane jednocześnie. Szczegółowe zasady dotyczące terminów przedstawienia czeku znajdują się w TTK 796 i kolejnych paragrafach.


UWAGA: Kwestie związane z czekiem wymagają szczególnej uwagi. Związane są z istotnymi prawami. Niewielkie błędy lub zaniedbania podczas tych operacji mogą prowadzić do poważnej utraty praw przez osobę dokonującą transakcji. Dlatego ważne jest, aby proces był monitorowany przy wsparciu prawnika specjalizującego się w egzekucji.


Terminy Przedstawienia Czeku

Określone w ustawie terminy przedstawienia czeku mają charakter wygaszający prawa. Z tego powodu posiadacz czeku, który nie zwraca uwagi na te terminy, może stracić swoje prawa. Z uwagi na znaczenie tego zagadnienia z punktu widzenia prawa, skorzystanie z pomocy prawnika może być korzystne. Ogólnie rzecz biorąc, terminy przedstawienia czeku można ująć w formie tabeli w następujący sposób:


Termin Przedstawienia

 Jeżeli czek ma zostać uregulowany w miejscu jego wystawienia

10 dni

Jeżeli ma być uregulowany poza miejscem wystawienia

1 miesiąc

Czek wystawiony w kraju innym niż ten, w którym ma być uregulowany (jeżeli miejsce wystawienia i miejsce uregulowania leżą na tym samym kontynencie)

1 miesiąc

Jeżeli leżą na różnych kontynentach

3 miesiące

Termin przedstawienia czeku rozpoczyna się od daty, którą wskazano jako datę jego wystawienia. Oznacza to, że określone w tabeli terminy zaczynają biec od tej daty. Zgodnie z TTK 796/3, sama data wystawienia nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu terminu.


Co się dzieje, gdy termin przedstawienia przypada na dzień świąteczny: Zgodnie z TTK 816/1 przedstawienie czeku może odbywać się tylko w dni robocze i w godzinach pracy. Jeśli terminy dla innych czynności związanych z czekiem przypadną na niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, terminy te przedłużane są do pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Ostatni dzień nie jest wliczany, a dni wolne od pracy między nimi są uwzględniane w obliczeniach terminu.


Obliczanie Terminu Przedstawienia Czeku

Przykładowo, możemy objaśnić proces obliczania terminu przedstawienia czeku. Załóżmy, że w Çankaya w Ankary w dniu 01.03.2022 wystawiono czek, który ma zostać uregulowany w Polatlı, także w Ankary. Termin przedstawienia czeku został ustalony na 10 dni zgodnie z TTK 796. W związku z tym termin przedstawienia czeku upływa 11.03.2022. Jednakże, jeśli płatność ma być dokonana w Stambule, czek można przedstawić do dnia 01.04.2022.


Jeśli czek został wystawiony w Niemczech 01.03.2022 i ma być uregulowany w Turcji, to musi zostać przedstawiony do dnia 01.04.2022. Natomiast, jeśli czek został wystawiony w Rosji 01.04.2022 i ma być uregulowany w Turcji, to musi zostać przedstawiony do dnia 01.07.2022.

WAŻNE: Obliczanie terminu przedstawienia czeku ma duże znaczenie, ponieważ na podstawie tego obliczenia będzie roszczenie o prawa. Dlatego konieczne jest dokładne i zgodne z różnymi aspektami prawnymi przeprowadzenie tego obliczenia.


Konsekwencje Nieprzedstawienia Czeku w Terminie

Czek, jest wystawiany przez emitenta z zamiarem uregulowania w określonym terminie. Pobranie kwoty z czeku jest możliwe poprzez przedstawienie go w oddziale bankowym lub izbie rozliczeniowej.


Jeśli czek nie zostanie przedstawiony w odpowiednich terminach do banku lub izby rozliczeniowej, czyli jeśli terminy przedstawienia zostaną przekroczone, to powoduje to pewne konsekwencje. Skutki nieprzedstawienia czeku w terminie mogą być podsumowane następująco:

  1. Nieprzedstawienie czeku w terminie oznacza utratę charakterystyki weksla. Z tego powodu posiadacz czeku tracąc możliwość uregulowania czeku, traci również prawo do egzekucji przysługujące wekslom. W takim przypadku możliwe jest dochodzenie roszczeń na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia lub innych przepisów, zależnie od konkretnych okoliczności sprawy.

  2. Posiadacz czeku nie może dochodzić kwoty czeku oraz innych kosztów od poprzednich wierzycieli i emitenta na podstawie prawa wekslowego.

  3. Po upływie terminu przedstawienia, emitent może zrezygnować z czeku.

  4. Posiadacz czeku ma prawo skierować roszczenia przeciwko emitentowi i innym dłużnikom czeku. Prawo do skierowania roszczenia przez wierzyciela rozpoczyna się po upływie terminu przedstawienia, a termin przedawnienia zaczyna biec od tego momentu.

  5. Jeśli bank nad czekiem nałożył blokadę, to z chwilą zakończenia terminu przedstawienia, obowiązek ten zostaje zniesiony.

Co dzieje się, gdy przeszkoda nie pozwala przedstawić czeku w terminie? W jednym z krajów, zgodnie z obowiązującym prawem, niemożność przedstawienia czeku w terminie z powodu uznanej przeszkody może wystąpić. W takim przypadku, określone w artykule 796 terminy zostaną przedłużone. W związku z tym, konsekwencje nieprzedstawienia czeku w terminie nie wystąpią. Po ustaniu przeszkody, posiadacz czeku powinien niezwłocznie przedstawić czek.

Posiadacz czeku lub osoba przez niego upoważniona do przedstawienia czeku nie może uznawać jedynie swoich własnych okoliczności za przeszkodę niezależną.


Nadużycie Przedawnienia Czeku - Jak Dochodzić Środków?

W przypadku przedstawienia czeku w terminie, można skorzystać z wielu korzyści wynikających z prawa wekslowego w celu uzyskania kwoty zapisanej na czeku. Jednakże, jeśli czek nie zostanie przedstawiony w odpowiednim terminie, traci on charakter weksla, co oznacza utratę specyficznych uprawnień wynikających z prawa wekslowego.


Banki nie są zobowiązane do wypłaty przeterminowanych czeków. Wierzyciel, który posiada czek, będzie mógł dochodzić swojego roszczenia tylko na podstawie ogólnych zasad związanych z pierwotnym stosunkiem dłużnym. W praktyce, pytanie, czy czek przeterminowany może być odzyskany za pomocą postępowania egzekucyjnego bez wyroku sądowego, zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy oraz pierwotnej relacji dłużnej.


Ostatecznie, istnieje kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę:

  1. Prowadziliśmy dyskusję na temat terminów przedstawienia czeku, jak się one różnią i jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania.

  2. Jak widać, temat ten jest złożony i zawiera wiele szczegółów.

  3. W praktyce sytuacje są różne, a wynik zależy od konkretnych okoliczności.

  4. W celu osiągnięcia pożądanego rezultatu, konieczna jest prawidłowa ocena i skuteczny proces prawny.

  5. W tym kontekście najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika ds. egzekucji.Comments


bottom of page