top of page
Szukaj

Rozwód za porozumieniem stron (Turcja)

CO TO JEST ROZWD ZA POROZUMIENIEM STRON?

Artykuł 166/3 Tureckiego Kodeksu Cywilnego (TMK) daje możliwość rozwodu za porozumieniem stron małżeństwom, które trwają co najmniej jeden rok. W celu przeprowadzenia rozwodu za porozumieniem stron małżonkowie mogą wnieść pozew do sądu rodzinnego, dołączając protokół rozwodowy oraz wniosek o rozprawę. Następnie strony stawiają się na rozprawie, gdzie przed sędzią deklarują zatwierdzenie protokołu rozwodowego oraz swoje chęci rozwodu. W ten sposób rozwód za porozumieniem stron może zostać przeprowadzony w jednym posiedzeniu sądowym.Rozwód za porozumieniem stron jest jednym z ogólnych podstawowych przyczyn rozwodu wymienionych w prawie. Zgodnie z postanowieniem artykułu 166/3 TMK, jeśli małżonkowie są zgodni co do tego, że małżeństwo straciło swoją podstawową wartość i wspólne życie stało się nie do zniesienia, mogą się rozwieść za porozumieniem stron.

Jeśli małżeństwo trwało co najmniej rok i obie strony składają wspólny wniosek lub jeśli jedna ze stron akceptuje pozew drugiej strony, to uważa się, że małżeństwo straciło swoją podstawową wartość. W celu orzeczenia rozwodu w takim przypadku, sędzia powinien osobiście wysłuchać stron i przekonać się, że ich wola została swobodnie wyrażona. Ponadto, warunkiem jest, aby sędzia uznał za odpowiednie uzgodnienie stron w kwestii konsekwencji finansowych rozwodu oraz sytuacji dzieci. Sędzia może dokonać zmian w porozumieniu, jeśli uzna to za konieczne, z uwzględnieniem interesów stron oraz dzieci. Jeśli zmiany te zostaną zaakceptowane przez strony, rozwód zostaje orzeczony. W takim przypadku zasada, że przyznanie przez strony winy nie zobowiązuje sędziego, nie ma zastosowania.

Zgodnie z tym, jeśli między małżonkami istnieje porozumienie co do tego, że małżeństwo straciło swoją podstawową wartość i wspólne życie stało się nie do zniesienia, przy założeniu spełnienia innych warunków, można wydać orzeczenie rozwodu.JAKIE SĄ WARUNKI ROZWODU ZA POROZUMIENIEM STRON?

Warunki rozwodu za porozumieniem stron są następujące:

  1. Małżeństwo musi trwać co najmniej 1 rok od daty ślubu: Pierwszym warunkiem dla rozwodu za porozumieniem stron jest to, że małżeństwo musi trwać co najmniej 1 rok od daty zawarcia ślubu. Oznacza to, że para małżeńska musi przebywać w związku małżeńskim przez co najmniej 1 rok.

  2. Wspólne wnoszenie pozwu przez małżonków lub akceptacja pozwu przez jednego z małżonków: Rozwód za porozumieniem stron może nastąpić, gdy obie strony wspólnie wnoszą pozew rozwodowy lub gdy jedno z małżonków akceptuje pozew złożony przez drugiego. Innymi słowy, małżonkowie muszą wspólnie zgłosić chęć rozwodu lub jeden z nich musi zaakceptować wniesienie rozwodu przez drugiego.

  3. Sędzia musi osobiście wysłuchać stron i uzyskać ich wyraźną wolę: Sędzia sądu musi osobiście wysłuchać zeznań stron i upewnić się, że ich wola jest wyraźnie wyrażona. Sędzia powinien zapewnić, że obie strony miały możliwość wyrażenia swoich chęci w sposób klarowny.

  4. Regulacje dotyczące kwestii finansowych i dzieci w protokole rozwodowym: W przypadku rozwodu za porozumieniem stron istotne są również regulacje zawarte w protokole rozwodowym dotyczące kwestii finansowych i dzieci. Sędzia musi uznać te regulacje za odpowiednie i zgodne z interesem stron.

Gdy te warunki są spełnione, małżonkowie mogą wybrać rozwód za porozumieniem stron. Jednak w procesie tym ważne jest, aby obie strony korzystały z pomocy prawnika i postępowały zgodnie ze wszystkimi wymogami prawowitymi.WARUNKI PROTOKOŁU ROZWODOWEGO ZA POROZUMIENIEM STRON


1. Małżeństwo musi trwać co najmniej rok od daty ślubu.

Warunek ten jest automatycznie badany przez sąd. Jeśli wniosek o rozwód za porozumieniem stron zostanie złożony przed upływem roku od daty ślubu, wniosek nie zostanie przyjęty. W takim przypadku postępowanie będzie kontynuowane zgodnie z przepisami dotyczącymi rozwodów spornych. W tej sytuacji dowody stron są zbierane, świadkowie zostają przesłuchani, a następnie można wydać orzeczenie o rozwodzie.


Jednak w przypadku wszczęcia sporu w dowolnym etapie postępowania spornego rozwodu można go przekształcić w rozwód za porozumieniem stron. W tej sytuacji jednak pozew o rozwód sporzywczy nie może opierać się na specjalnych przesłankach; tylko wnioski o rozwód z powodu poważnych różnic w poglądach można przekształcić w rozwód za porozumieniem stron.


2. Wspólne złożenie pozwu przez małżonków lub zaakceptowanie pozwu

Wniosek musi być złożony przez jednego z małżonków, a drugi musi go zaakceptować, lub oboje muszą podpisać ten sam wniosek. Jednak aby osiągnąć porozumienie poprzez zaakceptowanie pozwu przez jedną stronę, wniosek o rozwód nie może opierać się na specjalnych przesłankach określonych w ustawie. Innymi słowy, tylko w przypadku ogólnych przyczyn, takich jak poważne różnice w poglądach, możliwy jest rozwód za porozumieniem stron.


3. Uzyskanie jasnej woli stron

W sprawie rozwodu za porozumieniem stron obie strony muszą zostać wysłuchane razem i jednocześnie na rozprawie. Warunek ten jest związany z porządkiem publicznym. W ten sposób sędzia może kontrolować, czy strony składają oświadczenia z wolnej woli, wolne od presji i zagrożeń. Ponieważ artykuł 166 ustęp 3 ustawy o małżeństwie i rodzinie ma na celu kontrolowanie swobodnej woli stron, nie jest możliwe wysłuchanie prawnika w imieniu stron.


Ponadto strony muszą zostać wysłuchane razem i przez tego samego sędziego. Z tego powodu rozwód za porozumieniem stron nie może być przeprowadzony przez przesłuchanie na podstawie aktu postępowania. Niemniej jednak możliwe jest przeprowadzenie przesłuchania za pomocą systemu SEGBIS (Systemu Informatycznego do Przesłuchiwania za Pomocą Dźwięku i Obrazu).


Na rozprawie sędzia czyta przedstawione oświadczenia podpisane przez strony i każe im podpisać protokół. Jeśli oświadczenia nie zostaną odczytane, nie można wydać orzeczenia o rozwodzie, a jeśli jedna ze stron odmówi podpisania, sprawa zostanie przekształcona w rozwód sporny. Odmowa podpisania powinna być zawsze odnotowana w protokole.


4. Zatwierdzenie umowy między stronami w sprawach finansowych i dotyczących dzieci

Strony mogą osiągnąć porozumienie w sprawach finansowych i związanych z dziećmi w celu zawarcia porozumienia o rozwodzie. W tym celu musi zostać podpisany protokół rozwodowy za porozumieniem stron. Sędzia musi także zatwierdzić to porozumienie. W miarę potrzeby sędzia może interweniować, oferując stronom swoje sugestie. Jeśli strony się zgodzą lub zaakceptują propozycję sędziego, rozwód za porozumieniem stron może zostać zrealizowany. Jeśli strony się nie zgodzą lub nie zaakceptują propozycji sędziego, sprawa zostanie przekształcona w rozwód sporny.


5. Umowa w sprawach finansowych

Umowa w sprawach finansowych musi obejmować zarówno odszkodowanie materialne, jak i niematerialne oraz alimenty na utrzymanie. Strony muszą osiągnąć porozumienie w tych kwestiach, a sędzia musi uznać to porozumienie za odpowiednie. W akcie sądowym należy jasno określić charakter odszkodowania, czyli czy jest to odszkodowanie materialne czy niematerialne, które będzie wypłacane lub nie będą wnioskowane. Również nie można zawrzeć umowy o rozwodzie za porozumieniem stron z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych. Dlatego w protokole rozwodowym za porozumieniem stron należy zawrzeć żądanie odszkodowania materialnego i/lub niematerialnego lub zrzeczenie się tych praw.


Ponadto sędzia musi uznać porozumienie stron w sprawie alimentów na utrzymanie za odpowiednie. W związku z tym sędzia musi zapytać strony, czy żądają alimentów na utrzymanie, i podczas otrzymywania oświadczeń musi wyraźnie określić, na które z alimentów strony osiągnęły porozumienie.


6. Umowa dotycząca dzieci (prawa rodzicielskie)

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, dotyczące dzieci, trzeba zbadać oświadczenia stron w taki sposób, aby nie powodować opóźnień w sprawie opieki nad dziećmi objętymi opieką. Sytuacje dzieci podzielone są na trzy główne obszary:

Alimenty na utrzymanie dziecka,
Opieka nad dzieckiem (prawo do opieki i mieszkania z dzieckiem),
Kontakty osobiste z dzieckiem.

Te trzy kwestie są otwarte na interwencję sędziego.


7. Alimenty na utrzymanie w rozwodzie za porozumieniem stron

Alimenty na utrzymanie w rozwodzie za porozumieniem stron nie mogą być pomijane. Alimenty na utrzymanie dziecka są płatne po rozwodzie do osiągnięcia pełnoletności. Strony muszą osiągnąć porozumienie w tej sprawie lub sędzia musi uznać to porozumienie za odpowiednie. Brak żądania alimentów na utrzymanie dziecka w momencie zawierania porozumienia nie oznacza, że nie można ich później żądać.


8. Porozumienie w sprawie opieki nad dzieckiem

Protokół rozwodowy za porozumieniem stron musi obejmować porozumienie stron w sprawie opieki nad dzieckiem i musi zostać uznane przez sędziego za odpowiednie.


9. Porozumienie w sprawie kontaktów osobistych

Protokół rozwodowy za porozumieniem stron reguluje kontakty osoby, która nie ma opieki nad dzieckiem, z dzieckiem. Strony muszą osiągnąć porozumienie w tej sprawie, a sędzia musi uznać to porozumienie za odpowiednie. Jeśli sędzia nie uzna go za odpowiedni, może zasugerować stronom lub stronom zaakceptować tę propozycję.GDZIE SKADA SIĘ POZEW O ROZWÓD ZA POROZUMIENIEM STRON?

Zgodnie z ogólną zasadą właściwego sądu dla pozewu o rozwód za porozumieniem stron jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania jednego z małżonków lub miejsca, gdzie małżonkowie mieszkali razem przez ostatnie 6 miesięcy. Jednakże zgodnie z umową stron sąd w dowolnym miejscu w Turcji może być właściwy. Sąd właściwy to sąd rodzinny. W miejscach, gdzie nie ma sądu rodzinnego, właściwe są sądy cywilne.


ILE ROZPRAW JEST POTRZBNYCH, ABY ZOSTAŁ ORZECZONY ROZWÓD ZA POROZUMIENIEM STRON?

Pozew o rozwód za porozumieniem stron zazwyczaj kończy się wydaniem orzeczenia rozwodowego na jednym posiedzeniu. Jednakże sędzia może odroczyć sprawę, jeśli znajdzie braki w protokole między stronami lub jeśli okaże się, że wola stron lub ich oświadczenia nie są zgodne. W takim przypadku rozwód za porozumieniem stron może zakończyć się na 2-3 posiedzeniach. Jeśli chodzi o to, kiedy odbędzie się rozprawa po złożeniu pozwu, to zależy to od obciążenia sądu i może to trwać około 1 miesiąca.


Ile dni zajmuje zakończenie rozwodu za porozumieniem stron? Odpowiedź na pytanie, ile trwa rozwód za porozumieniem stron, różni się w zależności od regionu. Ogólnie rzecz biorąc, proces ten przebiega następująco: Po złożeniu wniosku o rozwód za porozumieniem stron, zazwyczaj w ciągu 40 dni ustalana jest data rozprawy, na którą strony są wezwane przez sąd. Jeśli wszystko jest zgodne z prawem, sąd wyda orzeczenie rozwodowe w trakcie jednego posiedzenia. Oczekuje się, że uzasadnione orzeczenie zostanie napisane w ciągu 30 dni. Następnie uzasadnione orzeczenie jest doręczane stronom, co trwa około 1 tygodnia. Po otrzymaniu doręczenia o rozwodzie za porozumieniem stron strony przedstawiają oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania od wyroku w ciągu 2 tygodni lub nie podejmują żadnych działań. Wtedy orzeczenie rozwodu za porozumieniem stron staje się prawomocne. Orzeczenie zawierające klauzulę prawomocności jest przekazywane do Urzędu Stanu Cywilnego, a dane osobowe stron są korygowane.


Podsumowując, jeśli chodzi o pytanie, ile trwa pozew o rozwód za porozumieniem stron, można przyjąć, że trwa to średnio 2-3 miesiące. Dobry adwokat specjalizujący się w rozwodach za porozumieniem stron może skrócić ten proces nawet do 1-2 tygodni.


Podział mienia w rozwodzie za porozumieniem stron Podział mienia w rozwodzie za porozumieniem stron może być swobodnie uzgodniony przez strony. Małżonkowie decydują, jak podzielić nabytki dokonane w trakcie małżeństwa, a sędzia uwzględnia to w orzeczeniu rozwodowym. Ważne jest, aby protokół rozwodowy był kompletnie przygotowany i aby sędzia w odpowiedni sposób go uwzględnił w orzeczeniu. Po rozwodzie za porozumieniem stron nie można wytoczyć oddzielnej sprawy o podział mienia. Jednak w niektórych sytuacjach, gdy protokół rozwodowy jest niekompletny lub nieprawidłowy, może być możliwość wytoczenia osobnej sprawy o podział mienia. Zapisy zawarte w protokole rozwodowym muszą zostać zatwierdzone przez sędziego i powinny stanowić podstawę orzeczenia. Na przykład, jeśli protokół przewiduje zarejestrowanie nieruchomości, sędzia powinien wydać orzeczenie o rejestracji nieruchomości w odpowiedni sposób. Inny przykład to protokół, który nie został zatwierdzony przez sędziego. W takim przypadku zapis dotyczący przeniesienia własności nieruchomości nie nabierze prawnego charakteru. W przypadku takiego orzeczenia nie ma konieczności opłacania opłat sądowych, jednak podczas rejestracji w urzędzie nieruchomości mogą wystąpić dodatkowe opłaty.


Pamiętaj, że opisane informacje mogą ulec zmianie w czasie, więc zawsze warto skonsultować się z prawnikiem w celu uzyskania aktualnych i dokładnych informacji dotyczących procesu rozwodowego w Turcji.


Comments


bottom of page