top of page
Szukaj

Pozwolenie na pobyt w Turcji

Zaktualizowano: 28 wrz 2021

Na podstawie Ustawy Nr 6458 o Cudzoziemcach i Ochronie Międzynarodowej (dalej: Ustawa YUKK) w celu osiedlenia się na terenie Republiki Turcji, obowiązkowe jest uzyskanie odpowiednio zezwolenia na pobyt.


W tym kontekście ważne jest to że dzięki pełnemu i prawnemu śledzeniu procesu aplikacyjnego, wnioskowanie o uzyskanie zezwolenia zostanie rozpatrzone szybko oraz nie będzie skutkowało utratą praw przez wnioskodawcę.


INFORMACJE OGÓLNE

Wjazd obcokrajowca do Turcji na podstawie ważnego paszportu lub dokumentu zastępującego paszport na czas określony w wizie lub zwolnieniu z uzyskania wizy daje możliwość przebywania na terenie Turcji.


Jednakże zgodnie z Ustawą YUKK, obcokrajowiec jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na pobyt po przekroczeniu terminu określonego w wizie, terminu określonego w zwolnieniu z uzyskania wizy lub w sytuacji pozostawania na terenie Turcji więcej niż dziewięćdziesiąt (90) dni.

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA POBYT

Zezwolenie na pobyt, w zależności od rodzaju, różni się ze względu na rodzaje wymaganych dokumentów, powodu pozostawania w Turcji oraz czasami od rodzaju wystawionej wizy.


RODZAJE ZEZWOLEŃ NA POBYT

1. Zezwolenie na pobyt krótkoterminowy

Art.31/1 Ustawy YUKK Art. 31/1 reguluje powody uzyskania zezwolenia na pobyt krótkoterminowy. Osoby, które mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt krótkoterminowy, ze względu na powód:

 • Przyjazd do Turcji w celu prowadzenia badań naukowych,

 • Nieruchomość położona w Turcji,

 • Powiązania handlowe lub biznesowe w Turcji,

 • Udział w programach doskonalenia zawodowego,

 • Obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają na podstawie umowy, której stroną jest Republika Turcji lub programów wymiany studentów w celach edukacyjnych lub podobnych,

 • Osoby pozostające w celach turystycznych,

 • Osoby, które zostaną poddane leczeniu pod warunkiem, że nie mają żadnej z chorób uznanej za zagrożenie dla zdrowia publicznego,

 • W zależności od prośby lub decyzji organów sądowych lub administracyjnych wymagane jest pozostawanie w Turcji,

 • Osoby zmieniające powód zezwolenia z pobytu rodzinnego na zezwolenie na pobyt krótkoterminowy,

 • Osoby, które będą uczestniczyć w kursach nauki języka tureckiego,

 • Osoby, które na terenie Turcji będą podbierać edukację, uczestniczyć w badaniach, praktykach i kursach,

 • Osoby, które ukończyły studia wyższe i w ciągu sześciu (6) miesięcy od ich ukończenia złożą wniosek o zezwolenie,

 • Osoba, która nie pracuje na terenie Turcji, ale w określonym przez Prezydenta zakresie i kwocie dokona inwestycji może ubiegać się o zezwolenie wraz z małżonkiem cudzoziemcem, dziećmi i niepełnoletnimi dzieci małżonka lub dziećmi pozostającymi na utrzymaniu małżonka,

 • Obywatele Tureckiej Republiki Cypru Północnego.

2. Zezwolenie na pobyt rodzinny

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt rodzinny, cudzoziemiec musi posiadać status członka rodziny. Zezwolenie na pobyt rodzinny udzielane jest „członkom rodziny” sponsora, w zależności od osoby, której Ustawa YUKK nadaje tytuł „osoby wspierającej/sponsora”.


Według Ustawy YUKK, „członkowie rodziny”, którzy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt rodzinny są wobec "sponsora":

 • Małżonkiem cudzoziemcem,

 • Osoba małoletnia lub małoletni pozostający pod władzą rodzicielską małżonka lub na utrzymaniu małżonka.

Według Ustawy YUKK osoby, które mogą być ”osobami wspierającymi/sponsorami" w zakresie pozwolenia na pobyt rodziny to:

 • Obywatele Turcji,

 • Cudzoziemcy posiadający Niebieską Kartę na podstawie art. 28 o Tureckim Obywatelstwie,

 • Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy i ochrony uzupełniającej,

 • Cudzoziemiec mający zezwolenie na pobyt wydany i przebywający na ternie Turcji co najmniej 1 rok.

3. Zezwolenie na pobyt studencki

Zezwolenie na pobyt studencki wydaje się cudzoziemcom, którzy będą studiować na tureckiej uczelni wyższej na podstawie studiów przed licencjackich, licencjackich, magisterskich lub doktoranckich. Zezwolenie na pobyt studencki co do zasady przysługuje cudzoziemcom studiującym na studiach wyższych, ale może być również udzielane cudzoziemcom, którzy otrzymają wykształcenie podstawowe i średnie, których utrzymanie i wydatki ponoszą osoby fizyczne lub prawne.


4. Zezwolenie na pobyt długoterminowy

Cudzoziemcy przebywający w Turcji nieprzerwanie od co najmniej ośmiu (8) lat będą mogli uzyskać pozwolenie na pobyt długoterminowy. Ponadto w celu uzyskania zezwolenia na pobyt długoterminowy od cudzoziemca jest wymagane:

 • Nie pobieranie środków z pomocy społecznej w ciągu ostatnich trzech (3) lat,

 • Posiadanie wystarczających i regularnych dochodów na utrzymanie siebie lub swojej rodziny,

 • Posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

 • Niestanowienie zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa.

5. Zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych

Zgodnie z art. 46 Ustawy YUKK, zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych można wydać w sytuacji, gdy:

 • Chodzi o dobro dziecka,

 • W sytuacji gdy chodzi o deportację lub decyzję dotyczącą zakazu wjazdu do Turcji, cudzoziemiec nie może wyjechać z Turcji lub opuszczenie Turcji nie jest uzasadnione lub jest niemożliwe,

 • W stosunku do cudzoziemca, którego nie można deportować,

 • W stosunku do cudzoziemca, który skorzystał ze środków odwoławczych przeciwko deportacji lub azylu lub nakazu ochrony,

 • W stosunku do cudzoziemca, który jest w pierwszym okresie azylowym, osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową lub będącej w trakcie kontynuacji procedury wysłania do bezpiecznego kraju trzeciego,

 • Cudzoziemiec nie może uzyskać jednego z pozostałych zezwoleń na pobyt ze względu na swoją sytuację uniemożliwiającą wydanie zezwolenia na pobyt, a jednocześnie z nagłych powodów i w przypadku ochrony interesów państwa wraz z punktu widzenia porządku i bezpieczeństwa publicznego jest wymagane, aby mógł wjechać do Turcji i uzyskać pozwolenie na pobyt,

 • W sytuacji nadzwyczajnej.

6. Zezwolenie na pobyt dla ofiary handlu ludźmi

Cudzoziemcom, co do których istnieje silne podejrzenie, że są lub mogą być ofiarami handlu ludźmi, gubernatorstwo może udzielić zezwolenia na pobyt dla ofiary handlu ludźmi na okres trzydziestu (30) dni, aby uciec przed wpływem swoich doświadczeń i podjąć decyzję o współpracy z władzami.


7. Pobyt pracowników misji zagranicznej i członków ich rodzin

W celu uzyskania szczegółowych informacji i pomocy prawnej, prosimy o skontaktowanie się z naszą kancelarią.


Źródło: Ustawa nr 6458: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu https://lnkd.in/gBgFtpVN (stan z dnia: 14.09.2021)

コメント


bottom of page