top of page
Szukaj

Cło i procesy celne przy wjeździe do Turcji i przy wyjeździe z Turcji - dane dla podróżnych

Celem urzędów celnych jest eliminowanie i ułatwianie legalnego handlu oraz zapobieganie i odstraszanie nielegalnego handlu.


W związku z tym wszystkie towary, pojazdy i osoby wchodzące do naszego kraju lub wyjeżdżające z niego mogą być poddane kontroli przez naszych urzędników celnych zgodnie z przepisami prawnymi. Podczas tych kontroli personel celny powinien zachowywać się uprzejmie, pomocno i profesjonalnie.


Przy wejściu na terytorium Turcji, na przejściach drogowych, lotniczych i morskich oraz dla osób przechodzących przez hale pasażerskie lub przewożących towary, konieczne jest przejście przez czerwoną lub zieloną linię celniczą, w zależności od sytuacji. W ten sposób uważa się, że zostało złożone zgłoszenie celne.


Użycie dowolnej z tych linii nie oznacza, że do Turcji można wprowadzać zakazane lub podlegające zezwoleniu towary.


Podczas korzystania z czerwonej lub zielonej linii celniczej urzędnicy celni mogą zawsze zażądać od Ciebie złożenia deklaracji celnej. Jeśli zostanie wykryte wprowadzenie zakazanego lub objętego zezwoleniem towaru, lub jeśli zostanie stwierdzone przewożenie towarów przekraczających twoje osobiste prawa, możesz zostać ukarany grzywną lub karą więzienia.


Jeśli nie masz żadnego towaru podlegającego opłatom celnym przy sobie, możesz skorzystać z Zielonej Linii na wejściu i tym samym zgłosić towar w ten sposób.


W takim przypadku musisz się upewnić, że twój towar nie przekracza opłat celnych (nie ma charakteru handlowego) i nie jest zakazany lub objęty zezwoleniem na import do Turcji.


Jeśli masz towary podlegające opłatom celnym lub masz wątpliwości, czy należy złożyć deklarację celną dla tych towarów, musisz skorzystać z Czerwonej Linii. Tam odpowiedni funkcjonariusz celny obliczy i pobierze należne podatki od towarów po złożeniu odpowiedniej deklaracji.


Jeśli przywozisz ze sobą podręczne przedmioty podróżne, które zamierzasz używać podczas pobytu w naszym kraju i które zostaną wywiezione razem z tobą, musisz zgłosić je funkcjonariuszowi celnu, nawet jeśli zostaną wywiezione z kraju. Takie przedmioty nie mogą być pozostawione w kraju. W przypadku wartościowych przedmiotów (np. 1 komputera) może być konieczne wypełnienie formularza oświadczenia ustnego w celu sprawdzenia, czy jesteś w posiadaniu tego przedmiotu przy wyjeździe.


Aktualne informacje na temat zwolnień dla podróżnych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Handlu.


PYTANIE: Jaka jest prawa podstawa prawa celnego?

ODPOWIEDŹ: Artykuł 167 Ustawy Celnej nr 4458, Postanowienie Rady Ministrów nr 2009/15481 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów Ustawy Celnej nr 4458, Dyrektywa nr 2011/39 z dnia 06/07/2011.


PYTANIE: Kim jest podróżnym?

ODPOWIEDŹ: Osoba zagraniczna, która przyjeżdża do Tureckiej Strefy Celnej z zagranicznego kraju za pomocą drogi lądowej, kolejowej, morskiej lub lotniczej w celu krótkoterminowego lub długoterminowego pobytu w celach takich jak handel, służba, edukacja, wizyta, leczenie lub turystyka, a także osoba turecka lub obcokrajowiec mieszkający za granicą, która powraca z zagranicznego kraju na stałe lub tymczasowo w celach podobnych, oraz osoba turecka lub obcokrajowiec mieszkający w Turcji, którzy udają się do zagranicznego kraju w celach podobnych i przy użyciu tych samych środków transportu.


PYTANIE: Kto nie jest uważany za podróżnego?

ODPOWIEDŹ: Kierowcy i personel pojazdów transportowych nie są uważani za podróżnych. Oznacza to, że nie korzystają z zwolnienia z opłat za towary przewożone przez podróżnych. Jednak przy wejściu do kraju ci ludzie mogą kupić w sklepach na granicach przeznaczonych dla podróżnych 1 karton papierosów, maksymalnie 1 litr alkoholu, maksymalnie 120 ml perfum i 1 kosmetyk oraz maksymalnie 1 kg czekolady lub wyrobów cukierniczych. Jednak kierowcy i personel pojazdów transportowych opuszczających kraj przez granicę lądową mogą korzystać z prawa do zakupów w sklepach na granicy lądowej maksymalnie 10 razy miesięcznie przy powrotach.


PYTANIE: Co to jest bagaż osobisty przewożony przez podróżnego?

ODPOWIEDŹ: Jest to towar przewożony przez podróżnego, który nie ma charakteru handlowego pod względem ilości i rodzaju. Każdy podróżny może bez opłat przywieźć ze sobą towar osobisty objęty listą dodatkową (Ek-9) oraz towary o wartości do 430 euro.


PYTANIE: Co to jest zwolnienie z opłat za towary osobiste przewożone przez podróżnego?

ODPOWIEDŹ: Rozporządzenie (decyzja) nr 2009/15481, w artykule 58, przewiduje zwolnienie dla towarów objętych listą dodatkową (Ek-9). Towary wymienione w części (A) listy dodatkowej mogą być przewożone jedynie przez podróżnego, natomiast towary wymienione w części (B) mogą być przewożone przez podróżnego, lub przywiezione przez niego miesiąc przed przyjazdem lub trzy miesiące po przyjeździe.


PYTANIE: Jak jest stosowane zwolnienie dla towarów objętych listą dodatkową (Ek-9) "Artykuły konsumpcyjne"?

ODPOWIEDŹ: Przywożonym przez podróżnych towarom objętym listą dodatkową (Ek-9) "Artykuły konsumpcyjne" przysługuje zwolnienie pod warunkiem, że są one przewożone przez podróżnego.

Prawo do zwolnienia odnosi się do tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz alkoholu w granicach pisemnej ilości. Ponadto, osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z prawa do zwolnienia od tytoniu, wyrobów tytoniowych i alkoholu.


Następujące rodzaje i ilości towarów są objęte zwolnieniem:

TYTOŃ I WYROBY TYTONIOWE 
1- Papierosy 600 sztuk 
2- Cygara (o wadze nieprzekraczającej 3 g każde) 100 sztuk 
3- Cygaro 50 sztuk 
4- Mielony tytoń (z 200 papierosów) 250 g 
5- Tytoń do fajki 250 g
ALKOHOL 
1- Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 22% 1 l
2- Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 22% 2 l
KOSMETYKI 
Kolonia, perfumy, lawenda, olejki zapachowe lub balsamy do ciała w ilości nieprzekraczającej 600 ml, a także 5 sztuk kosmetyków pielęgnacyjnych i kosmetyków do makijażu.
PRODUKTY SPOŻYWCZE 
1- Herbata 1 kg 
2- Kawa rozpuszczalna 1 kg 
3- Kawa 1 kg 
4- Czekolada 1 kg 
5- Wyroby cukiernicze z cukru 1 kg

Podróżni mogą wykorzystać całe prawo do 2 kg czekolady lub wyrobów cukierniczych na 1 kg lub tylko dla jednego z tych produktów, jeśli tak sobie życzą.


Pytanie: Czy podróżujący może przewozić ze sobą swoje leki?

Odpowiedź: Przewożenie leków osobistych, które są przywożone do użytku osobistego podróżującego, jest możliwe pod warunkiem przedstawienia organowi celno-skarbowemu dokumentu (raportu medycznego, recepty, itp.) potwierdzającego konieczność korzystania z tych leków przez podróżującego w trakcie podróży, z uwzględnieniem czasu pobytu w naszym kraju. Dozwolone jest wprowadzenie rozsądnej ilości leków.


Pytanie: Jakie zwierzęta domowe są objęte listą dodatkową (Ek-9), które podróżnik może przywozić ze sobą?

Odpowiedź: Termin "zwierzęta domowe" w części 9 listy dodatkowej w sekcji "f) Inne" jest ograniczony do "kotów, psów i ptaków". Wymagane jest przedstawienie raportu weterynaryjnego, dokumentów dotyczących pochodzenia i szczepień, a także ewentualnych dokumentów tożsamości i identyfikacyjnych, wraz z kontrolą weterynaryjną.


Pytanie: Czy istnieje możliwość przedłużenia okresu określonego jako jeden miesiąc przed przyjazdem podróżnego lub trzy miesiące po przyjeździe, jeśli zostanie przekroczony?

Odpowiedź: Jeśli przekroczenie tego okresu wynika z nieprzewidywalnej przyczyny lub okoliczności siły wyższej, które zostały ustalone przez Dyrekcję Obszaru Celnego i Handlu Zagranicznego, możliwe jest jednorazowe przedłużenie okresu do maksymalnie 6 miesięcy.


Pytanie: Jak wyglądają procedury celne dla osobistego mienia wysyłanego przez podróżującego w okresie przed miesiącem lub po trzech miesiącach od jego przyjazdu?

Odpowiedź: Nie istnieje ograniczenie wagi ani wartości dla osobistego mienia wysyłanego przez podróżującego za pośrednictwem przesyłki lub poczty, i nie pobiera się żadnego podatku. Osoba musi złożyć wniosek wraz z paszportem w miejscu odprawy celnej, aby udowodnić datę wjazdu do Turcji.


Pytanie: Jakie są zwolnienia podatkowe dla przedmiotów towarzyszących przewożonym przez podróżnych?

Odpowiedź: Podróżnym, z wyłączeniem pasażerów tranzytowych, przysługuje zwolnienie od opłat celnych na towary o charakterze niekomercyjnym, przeznaczone do użytku osobistego lub rodzinnych lub będących prezentami. Zwolnienie to obowiązuje dla towarów, których łączna wartość rzeczywista nie przekracza 430 euro dla każdego pasażera. Jednak dla pasażerów poniżej 15 roku życia ta kwota wynosi 150 euro.


Pytanie: Jak ustalana jest wartość przedmiotu przywożonego przez podróżnego?

Odpowiedź: Wartość przedmiotu przywożonego przez podróżnego jest ustalana na podstawie przedstawionego rachunku, paragonu lub dokumentu potwierdzającego zapłatę za przedmiot. Jeśli takie dokumenty nie są dostępne lub jeśli wartość widniejąca na przedstawionym dokumencie jest zaniżona, wartość przedmiotu jest ustalana przez organ celny.


Pytanie: Jakie są warunki odnośnie do przedmiotów, które można wprowadzić do swobodnego obiegu za opłatą celnych?

Odpowiedź: Na przedmioty o wartości nieprzekraczającej 1500 euro, które nie mają charakteru handlowego, które są przywożone przez podróżnego, zastosowana zostanie jednorazowa i stała stawka podatku zależna od kraju, z którego pochodzi przedmiot. W przypadku przedmiotów, które:

a) Nie mają charakteru handlowego,

b) Są przywożone przez podróżnego lub przez pocztę lub kuriera ekspresowego z zagranicznego kraju,

c) Przesyłka pocztowa lub kurier ekspresowy, z wyjątkiem dyplomatycznych i bagażowych, nie przekracza 30 kg brutto.


Jak już wspomniano, zwolnienie od opłat celnych dla przedmiotów towarzyszących podróżnikowi dotyczy przedmiotów o wartościach 150 (dla podróżnych poniżej 15 roku życia) lub 430 euro. Jeśli wartość przedmiotu przywożonego przez podróżnego przekracza te wartości, ale nie przekracza 1500 euro, opłata celna jest stosowana do pozostałej części przedmiotu po odliczeniu kwoty zwolnienia [odpowiednio 150 (dla podróżnych poniżej 15 roku życia) lub 430 euro], zgodnie z opisaną wcześniej jednorazową i stałą stawką podatku.


Pytanie: Co się dzieje, jeśli wartość przedmiotu przywożonego przez podróżnego przekracza 1500 euro?

Odpowiedź: W takim przypadku obowiązują obecne stawki opłat celnych.


Pytanie: Czy istnieje jakiś limit dotyczący czasu spędzonego w kraju, aby zwolnienie celne na przedmioty przywożone przez podróżujących mogło zostać zastosowane?

Odpowiedź: Nie ma ograniczeń czasowych dotyczących pasażerów, którzy wjeżdżają i wyjeżdżają z krajowych przejść granicznych. Jednak pasażerowie wjeżdżający przez przejścia graniczne lądowe mają prawo do korzystania z jednorazowego zwolnienia celnego dla przedmiotów towarzyszących podróżnikowi maksymalnie 10 razy w miesiącu.


Pytanie: Czy podróżny może przynieść ze sobą telefon komórkowy?

Odpowiedź: Tak, podróżny może przynieść ze sobą telefon komórkowy. Pasażerowie mogą swobodnie przywozić telefony komórkowe, w tym telewizory, odtwarzacze muzyczne, urządzenia umożliwiające odtwarzanie wideo, pod warunkiem, że telefony komórkowe są używane z numerami identyfikacyjnymi pasażera zarejestrowanymi w identyfikatorze podatkowym, niezależnie od wartości telefonu. Ograniczenie to dotyczy również członków misji zagranicznych. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, muszą one być zarejestrowane i rejestracja musi być dokonana w ciągu 120 dni od daty wjazdu podróżnika do Turcji. Informacje dotyczące procedury rejestracji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacji.


Pytanie: Czy telefony komórkowe przywożone przez podróżnych są zwolnione z opłat celnych?

Odpowiedź: Tak, są zwolnione z opłat celnych. Jednak od 2019 roku, telefony komórkowe przywożone przez podróżnych podlegają opłacie za pozwolenie na korzystanie z telefonu w wysokości 618,60 TRY, ustalonej przez Ministerstwo Skarbu i Finansów.


Pytanie: Gdzie należy uiścić opłaty za pozwolenie na korzystanie z telefonu komórkowego przywożonego przez podróżnego?

Odpowiedź: Opłaty te należy uiścić przed dokonaniem rejestracji elektronicznego identyfikatora telefonu lub w bankach upoważnionych do pobierania opłat celnych.


Pytanie: Czy pasażerowie mogą przynieść telefony komórkowe w ramach limitu na pamiątki o wartości 430 euro lub przesłać je pocztą?

Odpowiedź: Nie, telefony komórkowe mogą być przyniesione do Turcji przez pasażera jako osobisty przedmiot zgodnie z listą dodatkową Ek-9. Nie jest możliwe przyniesienie telefonu komórkowego jako przedmiotu pamiątkowego zwolnionego od cła lub przesłanie go pocztą, chyba że podlega zwolnieniu od podatków lub zostaną zapłacone należności celne.


Pytanie: Czy pasażer musi zapłacić za elektroniczne urządzenia przywożone przez pasażera?

Odpowiedź: Tak, elektroniczne urządzenia, które są sprowadzane z zagranicy przez pasażera, muszą być opłacone raz TRT w imieniu "opłaty za znak towarowy" pobierane przez służby celne. Ponadto, za telewizor przewożony przez pasażera pobierana jest opłata TRT za znak towarowy, która jest uzależniona od rozmiaru ekranu.


Pytanie: Czy pasażer może przewieźć lub wywieźć tureckie pieniądze lub waluty obce?

Odpowiedź: Pasażerowie mogą przynieść tureckie pieniądze i waluty obce do Turcji bez ograniczeń ilościowych, zarówno przy sobie, w bagażu jak i w pojazdach. Jednak pewne kwoty gotówki, takie jak prywatne długi objęte postanowieniami artykułu 14 rozporządzenia nr 32, darowizny, podarunki, dary, posag, pieniądze przekazane drugiej stronie przez narzeczonego lub narzeczoną, spadek, majątek pozostały po spadkobiercy, spłaty długów pracowników migrujących oraz aktywa migrantów, jak również gotówka związana z kredytami uzyskanymi za granicą oraz ceny importu surowych diamentów zgodnie z postanowieniami dotyczącymi handlu surowymi diamentami i regulacji i kontroli handlu zagranicznego diamentami, nie mogą być przewożone przez granicę. Gotówka ta może być przywieziona do kraju tylko za pośrednictwem systemu bankowego.


Natomiast:

  • Kapitał zakładowy zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia nr 32, czyli pieniądze przekazywane przez osoby zamieszkałe w Turcji na rzecz przedsiębiorstw, udziałów w spółkach i otwieranych oddziałów w celu inwestowania lub prowadzenia działalności handlowej za granicą,

  • Pieniądze w naturze o charakterze kapitałowym, takie jak prywatne.


Źródło i podstawa prawna: 2009/15481 sayılı BAKANLAR KURULU KARARI EKİ 9 SAYILI LİSTE

Comments


bottom of page